Feministisk valg 2017

I forbindelse med valgkampen har Kvinnefronten spørsmål til alle store politiske partier om sentrale kvinnepolitiske tema. Spørsmålene vi har sendt ut, og venter svar på før august, er: Vil ditt parti forby at det tas ut økonomisk profitt fra velferdstjenester? Vil ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon? Vil ditt parti […]

CSW61 – Kampen mot sexindustrien

Her kommer en oppsummering fra alle møtene på FNs kvinnekommisjon som omhandlet kampen mot sexindustrien. Kvinnefronten er del av dette internasjonale abolisjonist-nettverket og deltok på mange av møtene. Først publisert på sidene til the European Womens lobby At #CSW61, women’s organisations want the abolition of the system of prostitution to achieve women’s economic liberation. [New York, […]

Vi krever rettssikkerhet for kvinner!

Den siste tiden har vi sett stort engasjement for kvinners rettssikkerhet, særlig i lys av Hemsedalsaken, med demonstrasjoner rundt om i hele landet. Det er nå på tide å ta saken videre og få til endring. Kvinnefronten har formulert seks overordnede krav for bedring av rettssystemet til Justis- og beredskapsdepartementet, som 16 organisasjoner har stilt […]

Forsøk på å styrke bidragspliktiges rettigheter

Høringssvar fra Kvinnefronten angående forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i barneloven med forskrifter. «Forslag om at skoleelevens egen inntekt skal gis større betydning for bidragets størrelse. Dette vil bidra til at bidraget blir lavere». Kvinnefronten mener det er uheldig at skoleungdom på denne måten får mindre penger, […]

Våre krav til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fra møte mellom Kvinnebevegelsen og LDOs Hanne Bjurstrøm, 18 april 2016 – på Eldorado Bokhandel, arrangert av Kvinnesaksforeningen. Her er våre krav til ombudet: Vi i Kvinnefronten mener at en av de viktigste oppgavene til LDO er å sørge for at mer statlig støtte til medlemsbaserte kvinneorganisasjoner blir prioritert. I den historiske kampen for likestilling har kvinneorganisasjoner spilt en avgjørende rolle. For å oppnå […]

Felles likestillings- og diskrimineringslov – høringssvar

– Endringen vil innebære en svekkelse av kvinners diskrimineringsvern Høringssvar fra Kvinnefronten – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Kvinnefronten er en landsomfattende organisasjon som arbeider for full kvinnefrigjøring. Vårt svar er derfor konsentrert rundt kvinneperspektivet. Kvinnefronten er kritisk til forslaget om ny lov, og mener endringen vil innebære en svekkelse av kvinners diskrimineringsvern. Følgende […]

Innspillsmøte om felles likestillings- og diskrimineringslov

Kvinnefrontens deltok 12 januar på regjeringens innspillsmøte vedrørende forslag om ny felles likestillings- og diskrimineringslov, sammen med blant annet Norges Juristforbund, Norsk Kvinnesaksforening, FOKUS og Norsk Sykepleierforbund. Det kom mange gode inspill och rettferdig kritikk mot det nye lovforslaget. Et forslag som bærer preg av at regjeringen tror vi lever i et likestilt samfunn. Det […]

Forslag til endringer i barneloven

Til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Svar på høring – Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker. Kvinnefronten (KF) viser til departementets brev av 5. november 2015 (ref. 15/3574) og har følgende kommentar til forslaget om å oppheve tidsfristene i barnelovens § 6 for når sak om […]

Dialogmøte med UD – Handlingsplan for likestilling

10 desember deltok Kvinnefronten i dialogmøte med Utenriksdepartementet. Her kan du lese vårt referat. UD er i gang med å lage ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Møtet ble holdt av Leni Stenseth, leder for FN seksjonen i UD, Bjørg Skotnes, Seniorrådgiver – likestilling og Tone Skogen, statssekretær. Statssekretær Tone Skogen holdt innledning: UD […]

Sammen mot usolidariske kutt i bistanden

(bildet fra Solidaritetsaksjonen) Kvinnefronten er del av Menneskerettighetshuset i Oslo – sammen har vi levert høring til: Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Innspill til Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 S (2015-2016) 1             Innledning De siste årene er det en opptrapping globalt på å begrense rammebetingelser og handlingsrommet for sivilsamfunnet, […]

Drastiske og usolidariske kutt i bistand

Les det alarmerende budskapet fra FOKUS, og kom på markeringen onsdag 4 november, FACEBOOKevent Forslaget regjeringen fredag la frem for å dekke utgifter til å håndtere den humanitære katastrofen vi er oppe i med flyktninger som kommer til Norge, vil ha dramatiske konsekvenser for arbeidet som drives langsiktig gjennom sivilt samfunns organisasjoner både fra Norge og […]

Endringer i Barneloven

Regjeringen har nå kommet med forslag til endringer i barneloven “for å fremme likestilt foreldreskap”. Det vi ser er økte angrep på kvinners rettigheter. Les vårt høringssvar til regjeringen her: (Frist 1 oktober for å levere høringssvar!) Forslaget om å innføre delt foreldreansvar for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født Kvinnefronten er imot […]

Kvinnefrontens partiutspørring

Kvinnepolitikk og kvinners interesser har en tendens til å drukne eller bli nedprioritert i valgkamper. Dette ønsker Kvinnefronten å gjøre noe med. Vi har stilt partia i Bergen, Oslo, Stavanger,Tromsø og Trondheim spørsmål om noen viktige kvinnepolitiske utfordringer. Vi takker alle som har svart. Undersøkelsen  viser at det er store forskjeller mellom den tradisjonelle høyre- […]

Hva vil partiene i Trondheim?

Vi har stilt de største partiene i Trondheim 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF her: Trondheim partiutspørring eller flyer her: FLYERTrondheim Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er […]

Hva vil partiene i Stavanger?

Vi har stilt de største partiene i Stavanger 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF: Stavanger partiutspørring  eller flyer her: FLYERStavanger Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare». 1. Vil dere/ditt parti si nei […]

Hva vil partiene i Tromsø?

Vi har stilt de største partiene i Tromsø 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar. Last ned brosjyren i PDF her: Tromsø partiutspørring  eller flyer her: FLYERTromsø Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er […]

Hva vil partiene i Oslo?

Vi har stilt de støreste partiene i Oslo 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF her: Oslo partiutspørring  eller flyer her: FLYEROslo  1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?   2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?   3. […]

Hva vil partiene i Bergen?

Vi har stilt de største partiene i Bergen 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF her: Bergen partiutspørring eller flyer her: FLYERBergen 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig? 3. Vil dere/ditt […]

Hva er politikken i de største norske byene egentlig?

Dette skal Kvinnefronten finne ut for deg før 20 juni. Kvinnefronten har sendt ut spørsmål til partier i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Partiene som har mottatt spørsmål er: Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF, FrP, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og F! Innen 20 juni kommer altså svar på disse spørsmålene: Vil dere/ditt parti si […]

Kvinnefronten og Feministisk Initiativ

Svar til hvordan vi, som en partipolitisk uavhengig organisasjon, stiller oss til oppstarten av det nye partiet Feministisk initiativ. Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikal feministisk organisasjon som jobber for kvinnefrigjøring. Med vårt handlingsprogram i bunn, setter vi søkelyset på kvinneundertrykkende praksiser i samfunnet, og forhold som normaliserer disse praksisene.Kvinnefronten samarbeider med andre organisasjoner om […]