Breaking the silence: Indigenous Womens fight against harassment

View Calendar
October 30, 2019 19:00 - 21:00
Biblioteket i Tromsø
Address: Grønnegata 94, 9008 Tromsø

Internasjonalt Seminar i Tromsø,

Se facebookarrangement

Dette seminaret vil holdes på engelsk // This seminar will be in English - information about the topic and the speakers will follow the Norwegian description.

Menneskerettighetene skal beskytte oss mot blant annet å bli utsatt for vold og overgrep, og ulike konvensjoner er verktøyet det globale samfunnet bruker for å sikre beskyttelse, blant annet FNs kvinnekonvensjon. Denne sikter på å eliminere diskriminering av kvinner. FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter har rapportert for situasjonen i 2015: Urfolkskvinner og jenter er spesielt utsatt for vold og flere andre menneskerettighetsbrudd. I Norge ser vi problemstillingen blant annet i samiske samfunn.

8. mars 2017 presenterte Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, og manglende kunnskap om samisk språk og kultur ble blant annet trukket frem som et hinder for at hjelpeapparatet kan fungere optimalt.

Hvordan er det å vokse opp som en ung jente og kvinne i en minoritet som er preget av kolonisering, rasisme og stigma?
Hvordan arbeider urfolkskvinner i Canada og Norge mot trakassering og seksualisert vold?

I dag presenterer vi to modige kvinner som er aktivister, en forskere og en artist:

Taqralik Patridge
Forfatter, poet og artist som bor i Kautekeino.
Taqralik er Inuit from Kiijjuaq, Nunavik i Canada. Hun vil presentere utdrag fra sitt forfatterskap.

Ellen Marie Jensen
Forsker
Ellen Marie er fra Finnmark og Nord-Amerika. Hun er engasjert I arbeidet for urfolks rettigheter både i Sapmi og Standing Rock i Nord-Amerika. Ellen Marie har vært aktiv både I kvinne- og urfolksorganisasjoner. For tida jobber hun med et prosjekt som har fokus på vold mot urfolkskvinner.

English:

Human rights are intended to protect us from, among other things, being subjected to violence and abuse, and various conventions are the tool used by the global community to secure protection, including the UN Convention on Women. This aims to eliminate discrimination against women. The UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples has reported on the situation in 2015: Indigenous women and girls are particularly exposed to violence and several other human rights violations. In Norway, we can see this, among other things, in Sami communities.

On March 8, 2017, the Sámi Parliament and the Ministry of Justice and Emergency Management together with the National Knowledge Center on Violence and Traumatic Stress (NKVTS) presented a report on violence in close relationships in Sami communities, and lack of knowledge about Sami language and culture was highlighted as an obstacle, among other things. for the auxiliary device to function optimally.

What is it like to be a young girl and woman in a minority situation colored by colonization, racism and stigma?

How does First Nation Women in Canada and Sami Women in Norway fight against harassment and sexual abusement?

In this seminar you will meet two brave activist and performers:

Taqralik Patridge
Is a writer, spoken word poet, artist and curator now living in Kautekeino.
Taqralik is an Inuit from Kiijjuaq, Nunavik in Canada. She will present a reading of her work.

Ellen Marie Jensen
Is a researcher living in Tromsø.
Ellen Marie is from Finnmark and North-America. She is engaged in Indigenous peoples right especially in Sàpmi and Standing Rock in North-America. She has worked in Women and Indigenous Organizations to change the situation. Currently she is working with a project that focus on violence against Indigenous Women.

Following the introductions, there will be a joint discussion where the audience is invited to ask questions or provide comments.

The event requires no registration, is free and open to everyone.

Welcome!

International Seminar is Northern Norway's largest discussion forum for international issues. Weekly seminars are held every Thursday at. 19 - 21 at the Tromsø Library and City Archives between February-April and September-November. The seminar series is a collaboration between the city's humanitarian organizations, solidarity organizations and student organizations, is supported by the municipality of Tromsø and coordinated by the UN Association North and UiT Norway's Arctic University.

//
Etter innledningene vil det være fellessamtale/debatt hvor publikum inviteres til å stille spørsmål eller komme med innspill og kommentarer.

Arrangementet krever ingen påmelding, er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Internasjonalt Seminar er Nord-Norges største debattforum for internasjonale spørsmål. Det arrangeres ukentlige seminarer hver torsdag kl. 19 - 21 på Tromsø bibliotek og byarkiv i perioden februar-april og september-november. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.