Fødende kvinner trenger flere jordmødre!

Astri Holm i Kvinnefronten i Trondheim har tatt initiativ til følgende opprop:

Fødende kvinner trenger flere jordmødre!

Kvinner som har født ligger i dag 24 timer på barsel før de reiser hjem med sitt nyfødte barn. Dermed er størsteparten av barselomsorgen flyttet fra sykehuset til hjemmet. Likevel rapporterer mange jordmødre at tilbudet om hjemmebesøk i deres kommune er mangelfullt.

Dette kommer frem av en nasjonal undersøkelse som ble gjennomført i fjor blant nesten tusen av Jordmorforbundets medlemmer fra hele landet.

Halvparten av landets kommuner mangler jordmor, selv om Helsedirektoratets retningslinjer sier at gravide som nettopp har født har krav på hjemmebesøk fra jordmor like etter fødselen. Liggetiden på sykehus etter fødsel har gått dramatisk ned, samtidig som mange kommuner ikke har jordmødre eller ressurser til å følge opp mor og barn etter hjemkomst. Årlig føder rundt 60.000 kvinner. Det er ansatt færre enn 300 jordmorårsverk i kommunene.

I undersøkelsen svarer 90 prosent av jordmødrene at de ikke klarer kravet om en-til-en omsorg av kvinner i aktiv fødsel. Jordmorforbundet påpeker at i farlige situasjoner er det svært uheldig at en jordmor har ansvaret for flere kvinner som føder samtidig.

Undersøkelsen viser også at:

• 20 prosent svarer at det hos dem har vært en reduksjon i antall jordmødre, til tross for et økende antall fødsler.

• 66 prosent svarer at det hos dem ikke har har vært noen økning i antall jordmødre tilsvarende økningen i antall fødsler. Over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever på arbeid, og 20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak.

Undersøkelsen viser også at tre av fire jordmorstudenter ønsker å jobbe heltid. Bare 1,6 prosent av jordmødre oppgir at de fikk tilbud om 100 prosent fast stilling da de ble godkjente jordmødre. Bare 11 prosent fikk tilbud om full stilling (vikariat eller fast).

Kvinneorganisasjonene som har skrevet under på denne uttalelsen, vil berømme Jordmorforbundet for dets grundige arbeid for aktivt å få fram den faktiske situasjonen for fødende – og barselkvinner. Vi vil sammen ta opp fødsels- og barselssituasjonen i valgkampen for å få til handling. Nasjonale retningslinjer må etterfølges slik at kvinner i hele landet får den fødsels- og barselshjelpen de har krav på. Dette kan kun oppfylles ved bedre jordmordekning.

Vi oppfordrer partier som får denne uttalelsen til valget, å støtte oppropet.

Hilsen

Norsk Kvinnesaksforening v/Bjørg Ofstad
Drammen Kvinnesaksforening v/Turid Lilleheie
Sanitetskvinnene i Sør-Trøndelag v/Målfrid Todal
Ottar v/Ane Stø
Kvinnefronten i Norge v/Sara Rydland
Kvinnefronten i Trondheim v/Astri Holm

 

Se innlegget på Dagsavisens Nye Meninger her.

Comments are closed.