Heltidskultur og ei lønn og leve av

Kvinnefronten i Agder og Lindesnes SV arrangerte sammen med Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet et folkemøte om heltidskultur og levekår.

I VG leser vi at Fagforbundsleder Mette Nord, Sykepleierforbundet og Delta nå går til opprør og krever handling mot en landsomfattende ukultur der opp til 75 % av de som jobber turnus i Helse- Norge går i deltidsstillinger. Det er en krise for samfunnet når to av tre som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er deltidsansatte. (VG 13.08.19).

SV i Mandal tok sammen med fagforeningene initiativ for å få i gang Heltidsprosjektet i Mandal kommune. Cecilie Blørstad Ro har vært prosjektleder for Mandal kommunes «Heltidsprosjekt» de siste to årene. Prosjektets formål har vært å fremme heltidskultur i kommunen, med KLP og Fylkesmannen som viktige bidragsytere i prosjektet. Sentrale tema i arbeidet har vært utprøving av nye turnusordninger og jobbkombinasjoner som fremmer heltid, sykefraværsoppfølging, inkludering og mangfold, blant annet. Det har blitt lagt vekt på at arbeidet med heltidskultur er aktuelt for alle områdene i kommunen, men Helse og Omsorg og Oppvekst er de områdene som har de største utfordringene knyttet til deltidsstillinger.

De som bruker tjenester fra kommunen, fortjener få og stabile ansatte fordi det gir best resultater og brukerfornøydhet. Det finnes brukere for eksempel i hjemmebaserte tjenester som opplever veldig mange ansatte inn i eget hjem for å utføre tjenester. Dette skyldes i all hovedsak  små stillinger. De som bruker tjenester fra kommunen, fortjener få og stabile ansatte fordi det gir best resultater og brukerfornøydhet. At vi har hatt dette prosjektet i vår kommune synes vi i er utrolig spennende. Vårt mål er arbeid til alle og å styrke retten til heltid, fordi full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle.

Vi ser med bekymring på at den offentlige sektoren preges av nedskjæringer og privatisering, og  hvordan dette spesielt rammer kvinner, både som brukere og som ansatte. I tillegg til økonomisk uavhengighet er arbeid også en viktig faktor for helse, trivsel og livskvalitet. Derfor inviterte vi prosjektleder for heltidsprosjektet i Mandal Kommune, Cecilie Blørstad Ro, til møtet. Hun fortalte oss blant annet at pilotprosjektet på avdeling Solhøgda har økt den gjennomsnittlige stillingen fra rundt 40% til rundt 70% i løpet av prosjektet, og at dette har hatt ringvirkninger for andre avdelinger. Heltidsprosjekt fungerer!

For å gjøre det mulig med videreføring av heltidsprosjekt i den nye storkommunen, er det avgjørende å videreføre prosjektlederstillingen. Samtidig bør kommunale tjenestetilbydere (feks hjemtjenesten) inkluderes i denne modellen samtidig. Område etter område innen helse og omsorg og oppvekst må inkluderes i prosjektet, for at det skal få virkning og skape endringer i kommunen.

Vi i Kvinnefronten Agder kommer til å følge dette opp og holde fokus på heltidskultur!

Maren Garmann Launes, leder Kvinnefronten i Agder

 

Comments are closed.