Høringssvar om fedrekvota

Høringssvar fra Kvinnefronten vedrørende forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen.

Kvinnefronten mener fedrekvoten i foreldrepengeordningen er et svært viktig likestillingspolitisk tiltak. Vi ønsker å endre tradisjonell arbeidsdeling og rollefordeling mellom kjønnene, og fedrekvoten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å få til dette. Fedrekvoten gir fedre muligheten til å bli kjent med barnet sitt og få erfaring med hvordan det er å ha hovedansvaret hjemme, samtidig med at mødre kommer tidligere tilbake i jobb. Dette gir varige positive effekter både for barns tilknytning til far og for arbeids- og rollefordeling i hjemmet. At fedre også tar permisjon gir dessuten arbeidsgivere mindre grunn til å diskriminere kvinner i fruktbar alder ved ansettelser og opprykk. Fedrekvoten har vært en likestillingssuksess. Mange arbeidsgivere har liten forståelse for at mannlige ansatte tar permisjon utover fedrekvoten, og kvoten har derfor vært et viktig forhandlingskort for fedre overfor arbeidsgiver.

Kvinnefronten er imot å åpne for utvidet adgang til å overføre fedre- eller mødrekvote. En slik tillitsbasert ordning som regjering nå foreslår vil i praksis uthule hele ordningen med fedrekvote. Som det står i høringsnotatet: «Departementet forventer at en utvidet unntaksadgang vil føre til at mødre tar ut en større del av foreldrepengedagene enn i dag. Helt små barn vil dermed kunne få noe mindre tid med sine fedre». Regjeringen beregner også å spare penger på at mødre, som i gjennomsnitt tjener mindre enn fedre, tar ut en større del av permisjonen. Det er opplagt at forslaget vil føre til at færre fedre tar ut permisjon med barnet sitt. Dette vil reversere likestillingen i Norge, og kan vanskelig oppfattes som annet enn et tiltak for mindre likestilling. At noen få dermed kan tape de ukene fedrekvoten utgjør, anser vi som en mye mindre ulempe enn ulempene ved å uthule fedrekvoten slik det er foreslått. Nærmere om de ulike punktene under:

Punkt 4.2.1 Sykdom: Kvinnefronten er for å videreføre dagens praksis med unntak etter søknad ved dokumentert sykdom 4.2.2 Arbeidsledighet Siden fedrekvoten kan tas utover en tidsperiode på tre år, virker det som et urimelig argument at en arbeidsledig som akkurat får jobb når kvoten skal tas ut, må få unntak. Kvoten kan tas ut senere. Dessuten er det ulovlig å diskriminere arbeidstagere på grunn av foreldrepermisjon, da kan man begynne i den nye jobben senere.

4.2.3 Arbeidsopphold i utlandet Siden fedrekvoten kan tas ut over en tidsperiode på tre år, bør det være mulig å planlegge i forhold til dette.

4.2.4 Selvstendig næringsdrivende Planlegging gjør det mulig for de aller fleste å få noen til å overta en kort periode. Å la alle som lever av å være selvstendig næringsdrivende få unntak vil dessuten framstå som en urimelig forskjellsbehandling i forhold til vanlige lønnsmottagere.

4.2.5 Arbeidssituasjon Vi er imot kvoteoverføring på dette grunnlaget. 4.2.6 Gjennomføring av straff Kvinnefronten støtter at fedrekvoten skal kunne overføres til mor dersom far gjennomfører fengselsstraff. Disse kvinnene er i praksis alenemødre i denne perioden. På vegne av landstyret i Kvinnefronten Line Schou

 

Comments are closed.