Innspillsmøte om felles likestillings- og diskrimineringslov

Kvinnefrontens deltok 12 januar på regjeringens innspillsmøte vedrørende forslag om ny felles likestillings- og diskrimineringslov, sammen med blant annet Norges Juristforbund, Norsk Kvinnesaksforening, FOKUS og Norsk Sykepleierforbund. Det kom mange gode inspill och rettferdig kritikk mot det nye lovforslaget. Et forslag som bærer preg av at regjeringen tror vi lever i et likestilt samfunn.

Det er flere sentrale områder som er utelatt i det nye lovforslaget;

Arbeidsliv: Fokus på makt og representasjon er utelatt i lovforslaget

Det ble påpekt at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked og likelønn er langt fra oppnådd. Tradisjonelle kvinneyrker har lavere status, og lavere lønn. Vi må problematisere kvinner og deltid, pensjonsforhold og karrieremuligheter. Machokultur gjør at det er vanskelig for kvinner å jobbe i mannsyrker. Menn velger menn bevisst og/eller ubevisst i ansettelser/forfremmelser. Vi behøver høyere fedrekvote for at kvinner ska få samme karrieremuligheter som menn. NSF krever mer forskning på sammenehengen mellom hvordan kvinner har det hjemme og i arbeidslivet. Hvorfor har kvinner høyere fravær fra jobb enn menn? Kvinner har i høyere grad ansvar for ubetalt arbeid i hjemmet og fravær i forbindelse med sykdom hos barn. Høyere sykefravær blir en naturlig konsekvens av dette.

Menns vold mot kvinner må tas itu med

Vold henger sammen med andre rettigheter, eks rettigheter i arbeid. Dette er et kjønnsrelatert problem, og koster samfunnet store summer.
Seksuell trakassering er et stort problem. Vi behøver rutiner for å håndtere dette.

Norge er bunnet opp til FNs bærekraftsmål

Eksempelvis er reproduktive rettigheter utelatt i lovforslaget. Vi krever mer fokus på kvinner nasjonalt og internasjonalt. FNs bærekraftsmål er vi tvunget til å følge, og Norge skal rapportere hvordan målene skal oppnås. Dersom denne endringen går igjennom, vil det si et skritt tilbake i arbeidet for et likestilt samfunn.

Comments are closed.