Kjønnsroller

Kjønnsroller er kort fortalt de sett med normer og forventninger som er knytta til det å være mann eller kvinne. De påvirker alle aspekter av livene våre, fra interesser til følelser og atferd.

Gutter og jenter blir begge sosialisert inn i en kjønnsrolle basert på hvilket kjønn de er født i. Dette innebærer at gutter og jenter blir behandlet forskjellig fra fødselen av. Studier har vist at både foreldre, barnehagepersonale og lærere behandler guttebarn og jentebarn forskjellig helt fra begynnelsen av livet.

Allerede før vi blir født begynner folk rundt oss å forvente forskjellige ting av oss, avhengig av om vi er gutter eller jenter. Dette er forventninger som setter føringer og legger begrensninger på våre muligheter og valg.

Jenter læres i større grad opp til å ta vare på andre, mens gutter oftere får mer rom til å utvikle ferdighetene sine og sette seg selv først.

Kjønnsrollene er begrensende og skadelige både for jenter og gutter.

Kvinnefronten kjemper for full kvinnefrigjøring – for at det skal være mulig må også kjønnsrollene for gutter sprenges. Vi vil at jenter skal få større handlingsrom og valgfrihet – at kvinner skal oppfattes og behandles først og fremst som mennesker, og ikke bare som kjønn. Vi mener at å oppnå formelle rettigheter ikke er nok, kjønnsrollene og den urettferdige maktfordelingen må også endres.

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • jobbe mot de trange kjønnsrollene som gjennomsyrer samfunnet og alle stadier av livene våre i dag.
  • kreve at feminisme og kvinnehistorie integreres i lærebøker og undervisning i skolen.
  • at jenter og gutter skal lære om kjønnsroller, grensesetting og respekt i skolen.
  • jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
  • kreve at barnehager og skoler skal jobbe aktivt med likestilling og kjønnsrolleproblematisering.