Klage til Pressens Faglige Utvalg

Les klagen her:

Klage vedr Bergensavisen – oppslag og leder 13.12.2010

Vi representerer Agnete Strøm og henvender oss på hennes vegne med klage mot Bergensavisen i Bergen (BA).

Gjenstand for klagen er nyhetsoppslag med tittel “BETALTE FOR SEX-ANGIVER” og uttalelser på lederplass, begge i BA den 13. desember 2010.

I oppslagene hevder BA at Agnete Strøm har søkt å skjule sin forbindelse med “angiveren” og at hun står bak hærverk og andre ulovligheter. Dette er grove beskyldninger som ikke har grunnlag i noen realitet. Beskyldningene bygger på BA sine egne reportasjer og konklusjoner. Dette er klart i strid med det sentrale budskap i “Vær Varsom-plakaten”: “Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!” I tillegg synes plakatens punkter 3.2, 4.1, 4.4, 4,7 og 4.13 overtrådt.

nærmere om oppslaget 13. desember 2010

Tittelen på nyhetsoppslaget på s 7 i BA for 13. desember 2010 er også angitt på avisens førsteside. Kopi av oppslagene er vedlagt.

Tittelen, “BETALTE FOR SEX-ANGIVER” er en påstand uten grunnlag i faktiske opplysninger som fremkommer i oppslaget.

Oppslaget knytter seg til Dreams Showbar i Bergen, kjent for strippeshow, og Aaron Cohen som var i Bergen og holdt foredrag mandag 22. november 2010 i Bergen Rådhus på et møte om “Organisert prostitusjon og menneskehandel”.

I pressemelding forut for møtet på Rådhuset fremkommer det at Cohen var invitert til møtet i Bergen Rådhus den 22. november 2010 av Kvinnefronten, Norgesunionen av Soroptimister, SVs kvinneutvalg, Kvinne- og familieforbundet. Møtet ble holdt i forbindelse med Bergen kommunes handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel, og foreslåtte budsjettkutt i Utekontaktens arbeid med kvinner i prostitusjon. Agnete Strøm representerer kvinnefronten. Pressemeldingen ble sendt ut forut for møtet, også til BA. Kopi av pressemeldingen vedlegges.

Ved møtets innledning ble det blant annet opplyst at utgiftene til Cohens reise og opphold i Norge var finansiert med støtte fra FOKUS, en organisasjon som arrangørene er medlemmer av. BA hadde sine journalister til stede på møtet, og disse intervjuet også Cohen.

Bakgrunnen for BA sine oppslag 11. og 12. desember 2010 var at Cohen under foredraget den 22. november fortalte at han hadde vært på Dreams Showbar og der blitt tilbudt å kjøpe sex.

I oppslag lørdag den 11. desember 2011 har BA referert dette på følgende måte (BA s 16, spalte tre og fire, parenteser satt inn av undertegnede):

Nylig fikk motstanderne (av strippeklubber) mer bensin på bålet.

Det skjedde under et åpent møte i Rådhuset. Da fortalte Aaron Cohen, som lever av å avdekke menneskehandel, prostitusjon og narkosalg, at han hadde besøkt Dreams.

Under visitten skal han angivelig ha blitt tilbudt å kjøpe sex.

Det er galskap å tro at de kommer for å danse naken, når de selger sex på fritiden, sier Cohen til BA.

Søndag 12. desember 2010, som en oppfølger av lørdagsoppslaget om Dreams, gjør BA direkte og uforsvarlige koblinger mellom Agnete Strøm og Cohens besøk på Dreams. Oppslaget er illustrert med bilde av Agnete Strøm og har følgende tittel i store bokstaver:

BETALTE FOR SEX-ANGIVER

Og i ingressen:

Frontfigur i kampen mot Dreams Showbar finansierte reise og opphold for amerikaneren som påstår at han fikk tilbud om å kjøpe sex på strippeklubben.

Agnete Strøm fremstilles som at hun har finansiert reise og opphold for Cohen. Dette er uriktig gjengivelse av opplysninger som avisen hadde.

BA var også fullt innforstått med, og fikk også bekreftet av Agnete Strøm at Cohens besøk på Dreams ikke var avtalt med arrangørene for møtet i Rådhuset den 22. BA refererer i artikkelen dette med at

Daglig leder Geir Carlsen i Dreams showbar går langt i å antyde at beskyldningene er et bestillingsverk, men Strøm nekter for at Cohen jobbet på oppdrag for Kvinnefronten da han oppsøkte strippeklubben.

Formuleringen i seg selv er refererende, men BA skriver samtidig at de kan “avsløre” at reise og opphold er betalt av Agnete Strøm og skaper dermed et bilde av at leserne ikke kan legge til grunn det Agnete Strøm sier, men antyder på denne måten at Agnete Strøm likevel kan ha bestilt Cohen for å besøke strippebaren som en “sex-angiver”.

BA’s overskrift om at Agnete Strøm “betalte for “sex-angiver” sammen med artikkelens tekst og bilder setter BA Agnete Strøm og Kvinnefronten i et feil og krenkende lys. Agnete Strøm blir mistenkeliggjort og artikkelen er egnet til å skade hennes omdømme. Dette er i strid med Vær Varsom Plakaten punktene 3.2, 4.4 og 4.7.

leder i ba 13. desember 2010

Angrepet mot Agnete Strøm i nyhetsoppslaget må sees i sammenheng med og blir forsterket i lederen hvor BA slår fast at (mine parenteser)

De (Agnete Strøm og motstanderne av strippeklubben) har tidligere tydd til hærverk og andre ulovligheter. Nå later det til at de har forsøkt å skjule sin forbindelse til “Slavejegeren” (Mr Aaron Cohen i organisasjonen “Abolish Slavery Coalition”)

Kopi av leder er vedlagt. Sitatet er fra siste avsnitt.

Konstateringen om at “De” har utøvd hærverk og andre ulovligheter i tilknytning til baren er uten grunnlag i noe dokumentert forhold. Det er kjent at innehaver av strippeklubben Dreams Showbar har fortalt om hærverk, og dette har blitt slått opp i avisene i Bergen. Avisene har også meldt at forholdene er politianmeldt.

Vi vil også vise til annet avsnitt i lederen, spalte to. Her hevdes det at

Bergensavisen kan i dag avsløre at Cohens reise og opphold ble betalt av Kvinnefronten. Pengene kom i form av støtte fra kompetansesenteret FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

Dette er falsk informasjon. Det har ikke vært noe å “avsløre”. Informasjonen om hvem som betalte Cohens reise og opphold i forbindelse med møtet i Rådhuset var ikke skjult, men tvert i mot åpent tilkjennegitt.

Påstanden om at Cohen gikk på Dreams Showbar “undercover” er bygget på det avisen kaller “antydninger” fra innehaver av strippebaren. Avisen hadde også informasjon fra møtet den 22. november 2010 om at arrangørene av Cohens besøk i Bergen ikke hadde gitt Cohen noe oppdrag om å besøke baren. Likevel velger BA i sin leder den 13. desember 2010 å konstatere noe annet, og dette rammer Agnete Strøm gjennom avisens øvrige oppslag.

Lederen må sees i sammenheng med at samme dag fremstilles Agnete Strøm av BA i “nyhetene” på avisens side 7 som den som hadde fått Cohen til Bergen. Agnete Strøm ble presentert som “frontfigur i kampen mot Dreams showbar”, og hun er avbildet over en halv side.

Det er riktig at Agnete Strøm er en av frontfigurene i kampen mot strippeshow og dermed mot at Dreams har stripping som et viktig showelement. Men BA har ikke noe saklig grunnlag for påstandene om at Agnete Strøm har tydd til hærverk og ulovligheter. Likevel utpeker BA i sin leder Agnete Strøm som en kriminell.

Beskyldninger om kriminelle forhold er alvorlige og krenkende. Uten saklig grunnlag er de utillatelige.

Samlet sett fremstiller avisen Agnete Strøm som en som har tydd til hærverk og ulovligheter, og hun mistenkeliggjøres gjennom avisens påstand om at hun har forsøkt å skjule forbindelsen til Aaron Cohen – noe som er i strid med foreliggende faktiske opplysninger som BA hadde.

Agnete Strøm har ikke fått beklagelse hos avisen. Rett nok har BA trykket hennes kommentar til lederen i BA 4. januar 2011 (kopi vedlagt), men noen beklagelse har ikke BA gitt.

oppsummert

Lederen i BA den 12. desember 2010 og nyhetsoppslag i samme avis er krenkende overfor Agnete Strøm og Kvinnefronten. BA har skapt et bilde av Strøm som kriminell og en som søker å unndra seg åpenhet om sine forbindelser. Nyhetsoppslaget og særlig lederen er egnet til å redusere hennes omdømme. BA bygger ikke sine oppfatninger på pålitelig informasjon fra kontrollerte kilder eller kildemateriale eller offentlig informasjon, men på “antydninger” fra innehaver av strippeklubben, sin egen vinkling av at Cohens reise og opphold ble bekostet gjennom FOKUS, en organisasjon som Kvinnefronten er medlem av, og egne konklusjoner om hvem som måtte stå bak påstått hærverk mot Dreams Showbar og/eller innehaveren av Dreams.

Dette er svært krenkende og skadelig for Agnete Strøm, ikke minst når disse svært alvorlige påstandene fremsettes på lederplass i avisen.

Vær Varsom Plakatens punkter 3.2, 4.1 og 4.7 er overtrådt. BA har ikke beklaget eller rettet opplysningene, noe som er i strid med Vær Varsom Plakatens punkt 4.13.

Vi vil på vegne av Agnete Strøm be om at Pressens Faglig Utvalg tar saken under behandling.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Harris

Tor Lars Onarheim
advokat (H)

Sak 083/11 adv. Tor Lars Onarheim pva klient mot Bergensavisen

Jeg viser til PFU’s brev av 15. april 2011 og e-post av med utsatt frist til å kommentere BA’s tilsvar til 9. mai 2011.

BA’s presentasjon av saken er så omtrentlig at realiteten ikke kommer frem. Cohens møte i Bergen var 22. november 2011. Artikkelserien startet med første oppslag den 11. desember 2011, og ble fulgt opp med oppslag 12. desember. Den innklagede leder og artikkel sto i avisen den 13. desember 2011. BA fulgte i de følgende dager opp med intervju med arbeidstilsynet og med politikere. Artikkelserien synes å være utslag av Cohens uttalelser på møte og i intervju med BA (og NRK “Her og nå”, jf tilsvaret) i forbindelse med møtet i Bergen den 22. november 2011. I anledning møtet ble det gjort helt klart hvem som finansierte Cohens opphold. Og hva som var hans oppdrag: Å delta på møter, diskusjoner og foredrag.

BA’s tilsvar tar for seg enkelt elementene i oppslaget 13. desember, og viser til at Agnete Strøm hadde foretatt sitatsjekk. Sitatsjekken omfatter verken overskrift eller ingress, og heller ikke bruk av bilde.

Ingressen er direkte misvisende: Agnete Strøm er fremholdt som frontfigur for Kvinnefronten i Bergen. BA skriver i ingressen at frontfiguren finansierte Cohens reise og opphold. BA hadde da lenge visst om det rette forhold vedrørende finansieringen.

Overskriften fastslår at det ble betalt for “sexangiver”. BA bruker store typer. Det brukes i en overskrift under et større bilde av Agnete Strøm. Angiver er et negativt ladet ord. Det peker mot at Cohen har oppdrag fra Agnete Strøm om å opptre som angiver. Samlet sett presenteres Agnete Strøm som den som skulle ha betalt for at Cohen skulle oppsøke Dreams og at hun har forsøkt å holde dette skjult. Forklaringen som BA gir på dette i tilsvaret s 2 er at det store publikum var uvitende om hva som lå bak Cohens norgesturne. BA erkjenner at bruken av “avsløre” kan være “misvisende” (i lederen).

BA hevder det er i allmennhetens og offentlighetens interesse å vite at Kvinnefronten betalte for Cohens opphold i Norge. Men hvis BA mente det var viktig å få frem til det brede publikum hvem som finansierte hans opphold, burde BA ha opplyst om det. BA hadde full informasjon om dette allerede 22. november 2011. BA velger i stedet en vinkling om avsløring. Ved bruk av ord, ingress og bilder setter BA Kvinnefrontens leder i Bergen, Agnete Strøm, i et dårlig lys. Fremstillingen er krenkende. Det er ikke noen allmenn interesse som tilsier et slikt oppslag. Opplysningene avsløringen gjelder, er allerede blitt gitt i tilknytning til at Cohen var deltaker på en serie møter i Norge.

Men dette er ikke det alvorligste forholdet i klagen. Det er lederartikkelens påstander om ulovligheter og hærverk som er mest alvorlig. BA hevder i tilsvaret at lederartikkelen ikke har beskyldt Agnete Strøm eller Kvinnefronten for hærverk og andre ulovligheter. Utsagnet retter seg mot “motstanderne” av strippeklubben. Vi viser til at det i lederen kun er Agnete Strøm og Kvinnefronten som er presentert som “motstandere”. Ingen andre. Man kan da ikke rettferdiggjøre beskyldningene som fremsettes ved å hevde at “motstanderne” brukt i siste avsnitt da omfatter andre (“motstanderne samlet sett”).

BA viser til at lederen har grunnlag for å sette spørsmålstegn ved om Cohens angivelige avdekning av sexsalg er et bestillingsverk fra Kvinnefronten. Lederen bygger dette på at manglende opplysning om hvem som betalte for Cohens opphold i Norge svekker hans troverdighet. Det er et feil grunnlag å bygge på all den tid BA visste godt om dette forholdet, i alle fall siden 22. november 2011. Ingen, og i alle fall ikke arrangørene, herunder Agnete Strøm og Kvinnefronten har forsøkt å skjule finansieringen av Cohens opphold. Snarer tvert imot: Arrangørene var svært fornøyde med at de hadde fått Cohen til Norge, og de informerte om det i sine pressemeldinger.

Til slutt viser BA til at Agnete Strøm hadde en telefonsamtale med redaktøren hvor hun ba om å få komme til med et leserbrev. Partene vil kunne være uenige om innholdet i samtalen, men Agnete Strøm orienterte redaktøren om at hun ville ta kontakt med advokat. Det ville kanskje vært naturlig om den profesjonelle part, redaktøren, da hadde tatt initiativ til dialog? Verken undertegnede eller Agnete Strøm har fått noen henvendelse fra BA’s redaktør i anledning saken.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Harris

Tor Lars Onarheim
advokat (H)

LES OGSÅ ARTIKKEL I BA:

Comments are closed.