Krav om rettssikkerhet – svar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Kvinnefronten krever rettssikkerhet for kvinner (svar 22.12.2016)

Justis- og beredskapsdepartementet viser til brev fra Kvinnefronten datert 12.10.2016 med 6 overordnede krav for bedring av rettssystemet i forhold til kvinner utsatt for seksualisert vold. Les Kvinnefrontens krav HER

Vi beklager den lange tiden det har tatt å besvare henvendelsen. Vi oppfatter at behovet for å sikre høy kvalitet og effektivitet i politiets etterforskning av voldtektssaker for å styrke etterforskingen av voldtektssaker er meget høy innen politiet og påtalemyndigheten. Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv for 2016 fastslår at grov integritetskrenkende kriminalitet som vold og seksuallovbrudd skal ha særlig høy oppklaring. Etter drøftinger mellom Politidirektoratet og riksadvokaten ble det for 2016 innført et ambisiøst mål om en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker (straffeloven §§ 291-294) på 130 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet.

Riksadvokaten gjennomfører i 2016 en landsdekkende undersøkelse av etterforskningen i slike saker. Undersøkelsen rettes særlig mot kvalitet og resultat, og skal gi grunnlag for erfaringsutveksling mellom politidistriktene. Riksadvokatens mål- og prioriteringer må sammenholdes med sentrale styringsdokumenter fra regjeringen med konsistente krav om at vold og seksuelle overgrep skal ha prioritet. Dette er nedfelt i regjeringens plattform av 7. oktober 2013, 2/2 Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Den høyere påtalemyndighet av 25.01.2016 og til Politidirektoratet 02.02.2016 og i årets budsjettforslag – Prop. 1 S. (2016-2017).Føringene følges opp av Politidirektoratets disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten for 2016.

Vi minner også om at Justis- og beredskapsdepartementet sendte Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring i begynnelsen av desember. Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Mange av forslagene som dere har satt frem om endringer i rettssystemet drøftes i utredningen. Vi viser ikke minst til spørsmålene rundt avhør av fornærmede i straffesaker. Vi vil anbefale at dere gir høringsuttalelse i saken.

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep som ble sendt Stortinget nylig tar tak i flere av temaene dere reiser, blant annet behovet for forebyggende tiltak på bred front, kompetanseutvikling og rettssikkerhet særlig for barn og unge.

Samtidig inneholder regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) en rekke tiltak som bygger opp rundt kvinners rettssikkerhet i denne type saker. Rapportering per 31.12.2016 på handlingsplanens 45 tiltak blir i disse dager lagt ut på regjeringen.no. For ordens skyld følger rapporteringen som vedlegg her.

Det er grunn til å understreke at det hersker en bred tverrpolitisk enighet om behovet for en målrettet innsats for å forebygge og oppklare voldtekt. Dette utelukker ikke at det kan være uenighet om virkemidlene. Departementet er eksempelvis av den oppfatning at vår gjeldende voldtektsbestemmelse er fullt ut i tråd med internasjonale konvensjoner og dekker alle aktuelle tilfeller.

Departementet tar med seg synspunktene til Kvinnefronten videre i vårt arbeide på et svært viktig saksfelt.

Med vennlig hilsen Jan Austad fung. avdelingsdirektør og Arnt Even Hustad seniorrådgiver

Comments are closed.