Kvinnefronten ber Riksadvokaten anke sak

Vi har i dag sendt brev til Riksadvokaten Tor Aksel Bush;

Anmodning om å anke sak 16-183834MED-OTIR704, som bygger på Høyesterett – HR-2003-368-A – Rt-2003-687

Sammendrag: Vi kan ikke leve med Tingrettens bruk av Høyesterettsavgjørelse 2003-368-A-Rt-2003-687 som åpner for seksuell bruk av bevisstløse og sovende, hvis det ikke kan utelukkes at de sa nei også ved starten av aktiviteten.

Med dette vil Kvinnefronten i Norge kreve at Riksadvokaten anker denne dommen.

Vi reagerer på bevisbedømmelsen fra retten, og ønsker skyldspørsmål og lovanvendelse vurdert på nytt. Dommen strider mot den alminnelige rettsfølelse, og gjør at voldtektsofre føler seg rettsløse.

Bevisene slik de er referert i dommen, er etter vårt syn så klare at de bør bedømmes i en høyere rettsinstans. Dette hensynet er bare blitt sterkere siden Tingretten ikke bare bedømmer sakens faktum, men også opprettholder og aktualiserer Høyesterettsdommen fra 2003. Dermed er tingrettsdommen blitt viktig for alle kvinner, og alle voldtatte i Norge.

Høyesterettsdommen sier at det ikke skal bedømmes som voldtekt dersom den seksuelle aktiviteten fortsetter på samme nivå, med samme type gjerninger, ikke blir mer inngripende, etter innsovning/bevisstløshet. Høyesterett viser i dommen til mulige unntak for detter at bevissthetstap er forenlig med fortsatt seksuell aktivitet: bevissthetstap ved epilepsianfall, ulykke eller lignende(!)

Vi er forferdet over høyesterettsavgjørelsen av 2003, som var ukjent for oss fram til nå.

Det bør likevel påpekes at Høyesterett ikke har tatt stilling til en seksuell aktivitet med avfotografering fra flere personer mot en person som var bevisstløs/sovende i mer enn 1/2 time- som i denne tingrettssaken, og vi er skuffet over at Tingretten mener den omtalte kjennelsen også rommer dette.

I tillegg har rettsfølelsen på området utviklet seg siden 2003. Vi vil nevne kampanjen « Ja betyr ja», debatten etter Hemsedalsaken og debatten om russevoldtekter. Generelt er det i samfunnet mer vekt på samtykke og samtykkekompetanse, noe som etter vår oppfatning også bør ha innflytelse på dette rettsområdet. Lørdag 20.mai ble det holdt demonstrasjon i denne gruppevoldtektsaken foran Stortinget. Kvinnegruppa Ottar var arrangør og hadde tilslutning fra Krisesentersekretariatet, Vi Tror Deg-stiftelsen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Kvinnefronten og flere partier og flere ungdomsorganisasjoner.

Vi i kvinnebevegelsen ser på seksuell aktivitet mot en som sover/er bevisstløs som klart mer inngripende enn samme aktivitet når vedkommende er våken/ved bevissthet og kan avslutte den når man måtte ønske.

Kvinnebevegelsen ønsker en ny lov som gjør seksuell aktivitet avhengig av gjensidighet og aktivt samtykke. I mellomtiden er det viktig for kvinners trygghet at Høyesteretts kjennelse av 2003 vurderes på nytt, ved at denne tingrettsdommen ankes.

 

Comments are closed.