Kvinnefrontens vedtekter

Vedtatt på Landsmøtet 24. ‑ 27. januar 1991.
Revidert på Landsmøtet 1993, 1997, 1999, 2005, 2010 og 2016


FORMÅL 

§ 1: Kvinnefronten er en landsomfattende organisasjon som arbeider for full kvinnefrigjøring.

UAVHENGIGHET

§ 2: Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon.


MEDLEMSSKAP

§ 3: Alle som definerer seg som kvinner kan melde seg inn i Kvinnefronten.

Menn kan bli støttemedlemmer.

1. Medlemmer må akseptere vedtekter og vedtak fattet av Landsmøtet.

2. Medlemmer må betale medlemsavgift.

3. Medlemmer i Kvinnefronten kan ikke samtidig være medlemmer i rasistiske parti eller organisasjoner.

4. Kvinnefronten skal etterstrebe og organisere grupper av medlemmer der det er mulig. Gruppene kan være dannet geografisk eller etter tema. Gruppene konstituerer seg selv med styre eller kontaktkvinne. Landsstyret skal informeres om danning/oppløsning av grupper.

 


LANDSMØTE

§ 4: Landsmøtet er høyeste organ i Kvinnefronten.

Landsmøtet avholdes hvert andre år.

§ 5: Landsmøtet kunngjøres seinest 3 måneder før det skal avholdes. Kunngjøringen skal inneholde:

1. frist for innsending av forslag til vedtektsendring, jfr. § 19.

2. frist for innsending av andre saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 2 måneder før Landsmøtet.

§ 6: Landsstyret avgjør hvilke frister som skal gjelde for innstillinger i faste landsmøtesaker. Disse fristene må sikre medlemmene tid til behandling av faste landsmøtesaker.

§ 7: Landsmøteinnkalling med saksdokumenter sendes deltakerne minst 3 ‑ tre‑ uker før landsmøtet.Landsmøtet skal kun behandle de sakene som står i innkallingen.

§ 8: Landsstyret vedtar fordelingsnøkkel for representasjon eller deltagelse på landsmøtet. Dette må bekjentgjøres seinest 3 måneder før landsmøtet avholdes.

Landsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede.

§ 9: Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 60 % av de stemmeberettigede deltakerne er til stede, unntatt i saker som gjelder eksklusjon jfr. § 34, og oppløsning av Kvinnefronten jfr. § 36.

§ 10: Landsmøtet skal behandle landsstyrets beretning for perioden, bli orientert om regnskap, behandle og gjøre vedtak i alle saker som er på sakslista. Landsmøtet vedtar handlingsprogram, endringer i vedtekter, retningslinjer for framtidig virksomhet og fastsetter medlemskontigent.

Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av beretning og regnskap.

Landsmøtet kan godta og innvilge observatører og gjester talerett.
§ 11: Landsmøtet velger Landsstyre med varamedlemmer.
1. Landsmøtet avgjør hvor mange medlemmer Landsstyret skal ha.

Landsstyret bør ha medlemmer som kommer fra alle deler av landet.

2. Det velges en daglig ledelse/styre på minst 5 personer blant landsstyrets medlemmer.

3. Til vanlig skal forkvinne/r (leder og nestleder) velges på Landsmøtet ved særskilt valg.
De øvrige velges slik landsmøtet bestemmer.

4. Landsmøtet kan sjøl velge nominasjonskomitè eller delegere valget til landsstyret.


§ 12:
 Ekstraordinært landsmøte.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med minst 4 ukers varsel, dersom Landsstyret eller 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Krav fra enkeltmedlemmer skal være egenhendig undertegnet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen og kan ikke heves før protokollen er godkjent. Forøvrig gjelder § 21‑§ 24.

LANDSSTYRET

§ 13: Landsstyret er Kvinnefrontens øverste ledelse mellom landsmøtene.

Det har ansvaret for arbeidet i organisasjonen og skal lede arbeidet i samsvar med de vedtak som blir gjort på Landsmøtet. Landsstyret skal møte minst to ganger i året.

Den daglige ledelsen/styret har det økonomiske ansvaret for Kvinnefrontens drift. Styret holder landsstyret orientert om den økonomiske situasjonen og revidert regnskap legges fram for landsstyret til godkjenning.

§ 14Landsstyret har mandat av landsmøtet til å supplere daglig ledelse/styret.

§ 15: Dersom et medlem av Landsstyret går ut i perioden, tas varamedlem opp som fullverdig medlem av Landsstyret.

Så langt det er mulig, skal varamedlemmet komme fra samme sted/fylke/landsdel som det landsstyremedlemmet som gikk ut.

 

VEDTAK

§ 16: 1. Alle vedtak unntatt eksklusjoner og oppløsning av Kvinnefronten fattes med simpelt flertall.

2. Eksklusjoner gjøres med 2/3 flertall, jfr. §§ 11 og 20.

Oppløsning av Kvinnefronten krever 3/4 flertall, jfr. § 22.

§ 17: 1. Forslag til endringer av vedtektene skal være innsendt senest 2 måneder før landsmøtet. Landsstyret fastsetter dato og er ansvarlig for at fristen kunngjøres for alle medlemmene senest en måned før fristen utløper, jfr. § 5.

2. Forslag til endring av vedtekter skal offentliggjøres sammen med eventuelle innstillinger fra Landsstyret snarest mulig etter at Landsstyret har behandlet endringsforslagene.

 


EKSKLUSJON

§ 18: 1. 2/3 av Landsstyrets medlemmer kan ekskludere et medlem som bryter vedtektene og/eller utfører handlinger som undergraver Kvinnefrontens som organisasjon.

2. Før det fattes vedtak om eksklusjon, skal den det gjelder bli informert skriftlig og få anledning til å uttale seg for et samlet Landsstyre muntlig og/eller skriftlig.

3. Avgjørelsen kan ankes til Landsmøtet. Landsmøtet kan med 2/3 flertall opprettholde Landsstyrets vedtak. Landsmøtet er beslutningsdyktig når 80 % av de stemmeberettigede deltakerne er til stede.

 


KVINNEFRONTENS EIENDOM

Prinsipp for hvordan Kvinnefrontens eiendom skal brukes:

§ 19: 1.
 Grupper eller noen av Kvinnefrontens organ kan ikke selge, gi bort, pantsette eller bortleie på en måte som strider mot Kvinnefrontens vedtekter. Utover dette disponerer grupper/organer sin egen eiendom fritt.

2. Med eiendom mener Kvinnefronten:
Alle økonomiske midler m.a. kasseinnhold og bankkonti, kontorutstyr, maskiner, annet løsøre, fast eiendom, leierettigheter. Videre: Aviser og tidsskrift som fronten utgir på alle plan og navnene på disse. Alle former for kartotek, registre, arkiv, politisk materiale, nettsted og all annen eiendom.

3. Dersom deler av ei gruppe går ut av Kvinnefronten, går gruppens eiendom i helhet (jfr. pkt.2) til den delen som fortsetter i Kvinnefronten. Dette gjelder selv om den delen av gruppen som fortsetter å være med i Kvinnefronten er i mindretall.

4. Dersom hele grupper går ut av Kvinnefronten, blir nedlagt, mister medlemskapet eller på annen måte slutter å arbeide i Kvinnefronten, så går all eiendom (jfr. pkt. 2) til Kvinnefronten sentralt ved Landsstyret.

5. Dersom medlemmer går ut av Landsstyret i Kvinnefronten, går eiendommen til den delen av Landsstyret som fortsetter i Kvinnefronten (jfr. ordlyd pkt. 3).

Oppløsning av organisert arbeid

§ 20: Vedtak om oppløsning av Kvinnefronten gjøres på to landsmøter, hvorav det ene må være ordinært. Vedtaket krever 3/4 flertall, og 80% av de stemmeberettigede deltakerne må være tilstede for at landsmøtet skal være beslutningsdyktig.

§ 21: Kvinnefrontens eiendom skal ved oppløsning gå til formål som ligger innenfor rammen av disse vedtektene, etter nærmere vedtak gjort av Landsmøtet.

De vedtatte vedtekter gjelder fra og med landsmøtets slutt.