Stoltenberg lover flere milliarder til Bill Gates vaksineprogram: På tide med en milliardær for kvinner og likestilling?

Bill Gates har vært i Norge for å få Jens Stoltenberg til å love mer penger til arbeidet med å vaksinere barn rundt om i verden. Gates er nå på reisefot for å samle inn 20 milliarder til dette arbeidet i løpet av en måned. Norge har i løpet av 10 år bidratt med 4 milliarder til GAVI, som er organisasjonen som utfører vaksineringene. Arbeidet GAVI gjør er utrolig viktig, og har i følge Verdens Helseorganisasjon reddet over 5 millioner liv. Stoltenberg forteller til Gates at Norge har prioritert klima foran alt annet på bistandsbudsjettet de siste årene og at bare to av totalt 27 norske bistandsmilliarder har gått til helse. Nå lover han bedring. Noen milliarder ekstra til vaksinering vil det bli. Arbeidet for kvinner og likestilling i verden trenger kanskje en egen milliardær?

Verden ser slik ut i dag–

·70 % av verdens kvinner lever på under 1 US dollar om dagen

·Kvinner jobber 2/3 av alle arbeidstimer, men mottar bare 10 % av global inntekt

·Kvinner eier kun 2 % av verdens eiendommer

·Kvinner innehar 18,4 % av plassene i parlamenter på verdensbasis

·8 % av regjeringsministere globalt er kvinner

·Av 876 millioner mennesker i verden som ikke kan lese eller skrive, utgjør kvinner 75 %

Norge har kvinner og likestilling som en av fem hovedsatsinger i utviklingspolitikken. Vi deltok sammen med FNs andre medlemsland på Høynivåmøtet om Tusenårsmålene i New York i fjor høst, og var enige om at målene som gjelder kvinner og likestilling er lengst unna oppnåelse. Likevel bruker vi bare 1,5 milliarder av utviklingsbudsjettet spesielt til kvinner og likestillingsarbeid. Ser vi videre på pengene som fordeles direkte til FN systemet, får FNs Utviklingsfond (UNDP) 770 millioner kroner, UNICEF 440 millioner, FNs Befolkningsfond 345 millioner og UN Women, 75 millioner. Hvorfor er støtten til det globale arbeidet for kvinner og likestilling så liten sammenlignet med alle andre?

UN Women er den eneste organisasjonen i FN systemet med kvinner og likestilling som hovedfokus. De er best til å ivareta kvinners rettigheter i et globalt perspektiv. Norge er nest største bidragsyter til UN Women, men det hjelper lite med 75 millioner i den store sammenhengen. Det er bare et signal om at arbeidet med kvinner og likestilling avspises med småpenger. Paradoksalt nok var vi en av de viktigste pådriverne i FN for opprettelsen av organisasjonen.

Det er ikke overraskende, for kvinner og likestilling er sjeldent en del av hoveddiskusjonen om utvikling og vekst både i Norge og i internasjonale sammenhenger. Våre ”moderne” ledere anser temaet for å høre hjemme i sidediskusjoner, både hjemme og ute. Ta for eksempel Jonas Gahr Støres årlige utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i midten av februar. Utenriksministeren holdt en times innlegg, uten å nevne kvinner og likestilling. Det preget selvfølgelig den påfølgende debatten, som også manglet de samme perspektivene. I følge Gahr Støre hadde han allerede tatt opp kvinner og likestilling i andre debatter. Et annet betegnende eksempel er da Norads direktør Villa Kulild nylig innledet om endringer i bistandsutviklingen og norske strategiske valg. Kjønnsperspektivet ble ikke nevnt. På spørsmål om hvorfor hun ikke tok opp kvinner og likestilling da hun snakket om strategiske valg, svarte hun at det var så selvfølgelig at det ikke var behov for å nevnes. Kjønnsperspektivet var også fraværende hos Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han oppsummerte diskusjonene om endringer i bistandsutvikling på et debattmøte i mai.

Det er dokumentert, ikke minst i vårt eget land at likestilling er svært viktig for økonomisk vekst og styrking av et lands økonomi. Dessverre viser realiteten der hvor kvinnene er, sjeldent stor eller målrettet satsning.

Årsaken er politikere fra land som gir utviklingshjelp og politikere fra land som får utviklingshjelp som ikke ønsker å skjønne hva som faktisk må gjøres. Kvinners økonomiske og sosiale rettigheter og vekst snakker de gjerne om. Når det skjer hører jeg alltid mange blomstrende ord om viktigheten av likestilling. Dessverre blir det stort sett med debatten og festtalene.

Tall fra OECD viser at bare 5,6 prosent av bistanden som gis til tiltak innen jordbruket er øremerket kvinnene. Og dette til tross for at utviklingsstøtten til jordbruket har økt sterkt de siste 10 årene. Kvinnene, for eksempel i Afrika sør for Sahara, får ingen effekt av dette. De har tilgang til mindre en 10 % av lån og kredittmuligheter og mangler samtidig retten til å eie land. Den minimale globale støtten til kvinnene i jordbruket står i grell kontrast til de dokumenterte positive effektene av at kvinner eier land og eiendom.

Noen av effektene er

·Familiens kosthold og helse styrkes

·Kvinner er mindre utsatt for å bli smittet og å spre HIV/AIDS, og de er bedre i stand til å takle en eventuell smitteKvinner er mindre utsatt for vold i hjemmet

·Barn har større sannsynlighet for å ta utdanning og utdanningsløp blir lengre

·Kvinner har større muligheter til å få mikro-kreditter

33 av de 48 minst utviklede landene i verden er i Afrika. To tredeler av Afrikas bønder er kvinner. I noen deler utgjør kvinner opp mot 85 % av arbeidsstyrken i jordbruket. De produserer opp mot 80 % av Afrikas mat. Når avlinger svikter blir dette kvinners problem i større grad enn menn fordi avlingene forsørger hele familien.

Miljøvennlig teknologi i daglig bruk er foreløpig ikke tilpasset kvinners behov. Menn har lettere tilgang på teknologi, og vil sjelden tenke på miljøvennlige tiltak som hører til den daglige driften av en husholdning, for eksempel hvordan utvikle energisparende ovner som kan brukes til daglig matlaging.

Samtidig er det kvinnene som først rammes av dramatiske klimaendringer og naturkatastrofer.

Kvinner og likestilling må bli en del av hoveddiskusjonene, og det må satses økonomisk med mer enn småpenger. Tar ikke politikerne disse utfordringene innover seg, vil endringer ta lengre tid eller ikke kunne oppnås fullt ut. Kvinner er viktige aktører for endring og vekst og klarer ikke Gahr Støre, Solheim og andre verdensledere å bevege seg videre fra festtalene, må vi snart ut på jakt etter en milliardær som kan tenne deres iver for ordentlig likestilling i verdenssammenheng.

Gro Lindstad

 

Kvinnefronten er en av medlemsorganisasjonene til Fokus.

Comments are closed.