Voldtekt

Kvinnefronten jobber kontinuerlig for å styrke kvinners rettssikkerhet. Både ved synliggjøring av overgrep, og ved å sette press på myndighetene for å endre rettspraksis og lovverket.

Vi har kampanja www.morketall.no der vi setter fokus på de store mørketallene – alle historiene om overgrep som kvinner sitter med alene. Her kan du dele din historie anonymt. På den måten blir tausheten brutt og historier som retter søkelyset på et enormt samfunnsproblem får en fortellerstemme.

12 oktober 2016  sendte Kvinnefronten 6 overordnede krav til Justis- og beredskapsdepartementet – 16 organisasjoner undertegnet kravene. Vi står fortsatt ved disse kravene, og fortsetter å presse på for å få disse igjennom.

Kvinnefronten setter press på Barne- og likestillingsdepartementet ved å kreve at ministeren gjør noe med at voldtekt er en av de største folkehelseproblem vi har i dag. Et sted å starte vil være å igangsette en folkehelsekampanje, i likhet med hva som har blitt gjort med andre folkehelseproblem, som eks røyking. Vi behøver endring i holdninger, for å kunne gjøre omfattende tiltak i rettssystemet.