Tiltak for å hindre seksuell trakassering – og varig virkning av #metoo-kampanjen

Kvinnefronten er del av Norges Kvinnelobby – bestående av norske kvinneorganisasjoner. 9 mars sendte Norges Kvinnelobby dette brevet til medlemmer av Stortingets familie- og kulturkomite og partigrupper, og til Barne- og Likestillingsdepartementet;

I snart et halvt år har #metoo-kampanjen gjort oss alle oppmerksomme på hvor omfattende problemet med seksuell trakassering er i befolkningen. Det er nå på tide at vi sørger for at denne kampanjen ikke bare blir et blaff som går i glemmeboken for allmennheten. Det vil trengs mange tiltak som på lang sikt vil endre atferd og med det trygge hverdagslivet for de mange som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Norges kvinnelobby vil her foreslå konkrete tiltak som kan får virkning umiddelbart.

Fjern unntaket i diskrimineringsnemndsloven

Seksuell trakassering er likestilt med andre former for diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven. Norge er forpliktet for å sørge for at dette diskrimineringsforbudet kan håndheves på lik linje med øvrige diskrimineringsforbund. Dette følger ikke bare av Kvinnediskrimineringskonvensjonen, men også av EUs likestillingsdirektiv. Begge gjelder i Norge med trinnhøyde over vanlig lov.

I forbindelse med gjennomgåelsen av Norges niende rapport høsten 2017, påpekte CEDAW-komiteen dette, og påla Norge å sørge for en endring:

Strengthen the resources of the Equality and Anti-Discrimination Ombud, who will be stripped of the mandate of dealing with individual cases, so as to enable the Ombud to assist women in bringing cases…, and extend the authority of the Tribunal to award compensation in cases other than employment discrimination, including cases of sexual harassment; (CEDAW para 19,b)

Et første skritt i arbeidet med å innføre lik behandling av seksuell diskriminering med andre diskrimineringsformer er å oppheve § 7 første ledd bokstav a) i diskrimineringsnemndsloven. Norges Kvinnelobby mener komiteen må fremme forslag om en slik endring .

Styrk diskrimineringsnemnda

Men opphevelse av unntaksbestemmelsen i § 7, første ledd bokstav a) er ikke tilstrekkelig. Nemnda, og dets sekretariat, må gis ressurser og kompetanse til å behandle denne typen klager. En bør sørge for at nemnda har ikke bare juridisk, men også kjønnsfaglig kompetanse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet må være hovedmottaker

For å kunne gi et tilbud som har lav terskel må likestillings- og diskrimineringsombudet gis som mandat å yte bistand til den som føler seg seksuelt trakassert. Erfaringene det siste halvåret tilsier at den/de som vil klage over seksuell trakassering vil trenge bistand til å ta opp sin sak. Her vil ombudetkunne være et godt tilbud som er uavhengig av interesser som er involvert i saken. Ved små arbeidsplasser og i små lokalsamfunn kan det være ekstra vanskelig for trakasserte å ta opp saker.

Ombudet må være lett tilgjengelig og bør kunne motta meldinger muntlig, på telefon og på nett og kunne veilede om, hvor og hvordan saken bør behandles. Ombudet bør også kunne føre saker for nemnda. Ombudet må dessuten kunne rådgi bedrifter, organisasjoner og andre som trenger det. For å kunne gjøre dette må likestillings- og diskrimineringsombudet gis betydelig økte ressurser. 

Fri rettshjelp til trakasserte

Trakasserte vil ha behov for juridisk bistand for å kunne fremme saken sin for nemnda. For dette må rettshjelploven endres slik at seksuelt trakasserte får dekket sine kostnader til juridisk bistand.

Annen oppfølging og bistand

Det har framgått tydelig av de fortellinger vi har hørt fra seksuelt trakasserte at for noen har hendelsene de har vært utsatt for har gitt varige virkninger av psykososial art. Det vil være behov for bygge ut støttefunksjoner som kan følge opp dem som trenger det.

I løpet av #metoo-kampanjen har mange bedrifter, fagorganisasjoner, politiske og andre organisasjoner vist stor interesse og engasjement for å få på plass regler og ordninger som kan forebygge og hindre trakasseringer og behandle uønskede hendelser. Dette er meget oppløftende og vil på sikt bidra til varige endringer. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig, om ikke også de endringer som er foreslått foran settes i verk.

Forebygging

Kvinnelobbyen støtter de mange forslag som er kommet opp om forebygging av seksuell trakassering gjennom barnehager, skoler og høgre utdanningsinstitusjoner. Utjamning av maktforhold mellom menn og kvinner vil selvsagt også være til hjelp. Og det vil være behov for mer forskning på dette området.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Hennum, Leder av Norges kvinnelobby

Comments are closed.