25.nov: Stopp all trakassering og vold mot kvinner!

25. november – FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Kvinnefronten er del av 25.novemberinitiativet, som har levert følgende opprop til Stortinget:

Stopp all trakassering og vold mot kvinner!

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Grove anslag tilsier at hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. FN har ingen oversikt over omfanget av vold mot kvinner. FNs bærekraftsmål vil ha avskaffet alle former for vold mot jenter og kvinner, også seksuell og annen utnytting, før 2030, men sier ikke hvordan. Norske myndigheter har heller ikke gode nok tiltak for å sikre kvinners trygghet.

Kvinner krever slutt på seksuell trakassering

Omfanget av kvinner som opplever seksuell trakassering og overgrep har blitt synliggjort blant annet gjennom #metoo-kampanjen.  Trakasseringen kan sette dype spor og hemmer samfunns- og yrkesdeltakelse for mange kvinner.

Vi krever:

  • Kampanjer i skolen og på arbeidsplasser mot seksuell trakassering og overgrep
  • Samtykke før sex må inn i seksualundervisningen – Lær gutter å respektere kvinners grenser
  • Regjeringen må følge Stortingets vedtak om lavterskeltilbud for ofre for trakassering

Kvinner krever frihet fra æresrelatert vold

Æresrelatert vold legger store begrensninger på kvinners livsutfoldelse. Kvinner har rett til kontroll over egen kropp, egen seksualitet og valg av venner, partnere og ektemenn. Familiens ære ligger ikke i kvinners seksualitet. Det er ingen ære i sosial kontroll. Det er ingen ære i æresvold eller æresdrap.

Vi krever:

  • Bedre rettssikkerhet og økte ressurser til mentorordninger og sosiale nettverk kvinner som bryter med familien pga æresrelatert kontroll og vold.
  • Økt innsats i skolen, flere minoritetsrådgivere og helsesøstre med flerkulturell kompetanse

Kvinner krever slutt på vold og voldtekt 

Kvinnemishandling er et globalt samfunns- og folkehelseproblem. 27 prosent av kvinner i Norge har opplevd vold i nåværende eller tidligere parforhold. Menns vold mot kvinner truer kvinners liv, helse og utfoldelse. I mange land er kvinner grovt undertrykt og utsettes ofte for vold og voldtekt. I konfliktområder anses voldtekt som krisutbytte. Heller ikke i flyktningleire er kvinner trygge mot overgrep.

Vi krever:

  • Mer støtte til krisesentrene, juridisk rådgivning og fri rettshjelp for kvinner
  • Økt bruk av omvendt voldsalarm, og støtte til behandling av voldelige menn
  • Økt norsk støtte til FN-programmer i land der USA stopper støtten bl.a. til hjelp etter voldtekt

Kvinner krever et liv uten vold, trusler og trakassering

Vold mot kvinner må avskaffes. Kvinner har rett til et liv uten vold. Vold må staffes, ofre må støttes og vold må forebygges. Overgriperne må behandles. Vold må snakkes om i hjemmet, i skolen, under utdanning, i kommunestyrer, i Stortinget og andre parlamenter, i regjeringer og i internasjonale fora som Europarådet, OECD, UNESCO og Verdensbanken mm.

Tilsluttede organisasjoner:

Oslo Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Feministisk initiativ, Venstrekvinnelaget, Krisesentersekretariatet, Jentefronten, Oslo Unge Høyre, Oslo SV, Oslo Høyre, Rødt Oslo, Oslo Senterkvinner, Dixi, Norges Kvinnelobby, Oslo Krf kvinner, MDG Oslo, FOKUS, NOK, Oslo AUF, Vi tror deg-stiftelsen, Oslo AP, Oslo Venstre, Oslo Sosialistiske Studenter, Født fri, Norsk Kvinnesaksforening, Norges Kristelige Studentforbund, Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter, Landsforeningen for PTSD i Norge

Comments are closed.