Barsel og fødselsomsorg

Kvinnefronten jobber for bedre og kunnskapsbasert barselomsorg. Vi krever at retningslinjene for barselomsorg skal oppfylles.

Kvinnefronten jobber for at alle kvinner skal få tilbud om samtale med fagutdanna helsepersonell kort tid etter fødsel for å sikre kvinners mentale helse. Vi krever også at fødeavdelinger, fødestuer, barselavdelinger og lignende må tilrettelegges for kvinner med ulik funksjonsevne

Kvinnefronten vil ha slutt på sentralisering av fødetilbudet, og krever i samarbeid med brukerne en mer differensiert fødselsomsorg på de store avdelingene.

Det er  svært mangelfull jordmordekning i landet, og nasjonale retningslinjer for jordmortjenester er ikke oppfylt. En rekke kommuner har ikke kommunejordmor i det hele tatt. Retten til å velge mellom kontroller hos fastlege og jordmor i løpet av svangerskapet er ikke reell, da jordmødre i mange kommuner har så lang venteliste at det ofte ikke er mulig å få time før etter termindato. Undersøkelser viser at jordmødre ved flere sykehus mener drifta på kvinneavdelinger er uforsvarlige. Liggetid på fødeavdelinger kortes ned samtidig som jordmødre ikke har kapasitet til å gjennomføre hjemmebesøk. Dette er uakseptable nedprioriteringer av kvinners og barns helse og rettigheter. Vi trenger bedre og kunnskapsbasert barselomsorg!