Dialogmøte med UD – Handlingsplan for likestilling

10 desember deltok Kvinnefronten i dialogmøte med Utenriksdepartementet. Her kan du lese vårt referat.

UD er i gang med å lage ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Møtet ble holdt av Leni Stenseth, leder for FN seksjonen i UD, Bjørg Skotnes, Seniorrådgiver – likestilling og Tone Skogen, statssekretær.

Statssekretær Tone Skogen holdt innledning:

UD ønsker at sivilsamfunnet (organiasjoner, oss) skal ta del i dette arbeidet. Særlig sette linjer for hvilken rolle Norge skal ha i arbeidet for likestilling i verden. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og UD ønsker innspill. Hva er nødvendige tiltak fra norsk side?

UD har valgt 3 temaer som hovedtemaer i planen de skal lage:

1.Utdanning for kvinner/jenter – nøkkel til kvinners innflytelse
2.Kvinners økonomiske deltagelse.
3.Bekjempelse av vold mot kvinner/jenter og skadelige praksiser.

Innspill fra salen:

Viktig at denne handlingsplanen utarbeides i god dialog med sivilt samfunn, ved at det foreligger høringer og innspill i prosessen. Rettighetsperspektivet er viktig. FOKUS savner blant temaene som er valgt: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er dette fjernet? Behøver tydeliggjøring av dette i planen. Det er stort behov for en klar norsk stemme utad om dette. Viktig også med Gender Mainstreaming (strategi for å øke bevissthet rundt kjønnslikestilling, og endring av politiske prosesser for å fremme likestilling).

UD bør øke punktene fra tre, til fem punkter: 4.Seksuelle og reproduktive rettigheter, og 5.politisk deltagelse. Likestillingsarbeid i bistandsorganisasjoner er viktig, arbeid med sivilsamfunnsets organisasjoner som jobber i felt. Gender mainstreaming – hvordan få det til? Behøver klare mål, slik at vi kan se resultater. Dette krever finansiering.

Tone Skogen svarer: Sivilsamfunnets rolle: Selvsagt skal handlingsplanen utarbeides i samarbeid med sivilsamfunnet. Endring i SRHR: (fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter) Det er ikke en endring i politikken her. SRHR skal fortsatt være fokus. Det er et viktig tema, som UD bruker ressurser på. Rettighetsperspektivet er viktig.

For å nå disse målene må det først og fremst bygges kvinneorganisasjoner og sivilsamfunnet lokalt. Temaene i seg holder ikke, behøver noen som driver dette lokalt. Satse på sivilsamfunnet bør være utgangspunktet for handlingsplanen.

Hvordan skal disse temaene implementeres? Fine mål, men hvordan skal de virkeliggjøres? Hvordan øke bevissthet og kunnskap i sivilsamfunnet?

Viktig at skrivingen av handlingsplanen er en inkluderende prosess. Alle argumenter/perspektiver bør styrke saken – ikke kun rettighetsperspektivet. Vil tilføye flere mål i tillegg til de tre målene UD har satt: 4.Kvinners representasjon og deltagelse. 5.Seksuell helse og rettigheter. Disse er avgjørende for at andre mål skal nås. I tillegg til å jobbe med kvinneorganisasjoner, sivilt samfunn, så er det også viktig å engasjere menn.

Tone Skogen svarer: Engasjere menn: viktig tema. Bygge kvinneorganisasjoner: Vi tar gjerne imot tips på hvordan best mulig resultater kan nås. Vi har kontakt med mange lokale organisasjoner. Øke bevissthet. Likestilling tydelig frem i SDGene. Vi er åpne for å fokusere på flere temaer, enn disse tre.

Det er stort behov for Gender mainstreaming i all norsk utenriksarbeid, i tillegg til involvering av sivilsamfunn. Jobbskaping – fokus på å nå kvinnene på landsbygda. Klima bør være del av målene. Kvinner i humanitære kriser – fokus på rettighet og behov til kvinner på flukt.

Gender mainstreaming bør være på agendaen. Det er også viktig å kjønne menn. Langsiktig finansiering av NGOer – 3 årig, ettersom dette legger grunnlaget for videre arbeid.

Seksuelle rettigheter og abort – dette er et felt som er under angrep. Spesielt viktig nå.

Tone Skogen svarer: Klima: blir tatt opp under tema økonomisk deltagelse. Det er styrket innsats rundt kunnskap om likestillingsspørsmål, det er blant annet laget en egen innsatsgruppe – i UD og Norad. SRHR – selv om det ikke blir singlet ut som et tema, så er det i høyeste grad en del av arbeidet. Tar med innspill videre.

Viktig med et eget tema for SRHR, i tillegg til LHBT rettigheter. Støtte til lokale aktører i sivilt samfunn er viktig. Opprettholde fokus på kvinners politiske deltagelse.

Vi håper sivilsamfunnet blir involvert i skrivingen av henne handlingsplanen. Viktig at fokus på menneskerettigheter er del i alle spørsmål. Det blir interessant å se hvordan UD for eksempel skal definere vold. Seksuelle og reproduktive rettigheter – viktig at det står som eget mål. Avgjørende å engasjere sivilsamfunnet lokalt. Kvinners politiske deltagelse er også avgjørende for å kunne nå målene UD skisserer.

Kvinner med funksjonshemninger er en  ekstra utsatt gruppe, som blant annet ikke er nevnt i stortingsmeldingen kap 7. Viktig at det nevnes i handlingsplanen.

Tone Skogen svarer: Politisk deltagelse: Det er selvsagt et mål, men økonomisk deltagelse og utdannelse er en base som må komme først. UD har samarbeid med 1100 organisasjoner – av alle størrelser. Viktig å nå de som faller utenfor: viktig i alle sammenhenger, funksjonshemmede etc.

Takk for innspill – viktig med dialog med sivilt samfunn.
Kan være rom for nyansering. Men for at en slik handlingsplan kan bli god, må den være virkelighetsorientert.

Bjørg Skotnes om planen: Målet er å lansere planen rundt 8 mars 2016.
Skriv ned hovedpunktene og send UD. UD vil ha spisset kontakt med ressursmiljøer.
Vi får epost med info om hvor innspillene skal sendes.

Comments are closed.