Endringer i Barneloven

Regjeringen har nå kommet med forslag til endringer i barneloven “for å fremme likestilt foreldreskap”.

Det vi ser er økte angrep på kvinners rettigheter. Les vårt høringssvar til regjeringen her: (Frist 1 oktober for å levere høringssvar!)

  1. Forslaget om å innføre delt foreldreansvar for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født

Kvinnefronten er imot denne endringen. Dette vil være å la biologisk opphav bli enerådende som bakgrunn for foreldreskap, i stedet for sosialt foreldreskap. Det viktige er hvem som er til stede og faktisk yter omsorg og knytter bånd til barnet. Den foreslåtte endringen kan føre til at en biologisk far kan melde seg etter flere år, uten å ha knyttet sosiale bånd til barnet, og likevel ha fulle foreldrerettigheter.

  1. Delt bosted

Kvinnefronten støtter alternativet der dagens rett videreføres, men delt bosted fremheves som ett av alternativene foreldrene kan velge. Kvinnefronten ønsker ikke at delt bosted skal være utgangspunktet i loven. Delt bosted passer bare når en del viktige forutsetninger er oppfylt, blant annet godt samarbeid og god kommunikasjon mellom foreldrene. Dette passer ikke alle barn og ikke alle foreldre.

  1. Flytting med barnet

Kvinnefronten er helt imot det foreslåtte alternativet der samværsforeldre kan hindre hovedomsorgsforeldre i å flytte. De fleste som har hovedomsorg for barn er kvinner, og Kvinnefronten mener det er et brudd på kvinners grunnleggende menneskerettigheter at deres eks-partnere skal gis makt til å hindre dem å flytte dit de vil oen ganger er flytting nødvendig for å ta utdanning, få arbeid eller være nær familie og nettverk andre steder i landet. Eks-partnere kan ha bitterhet og hevnbehov, og vil på denne måten få makt til å kontrollere den andre parten etter et brudd. Særlig er Kvinnefronten bekymret for alle de tilfellene der et samliv ender på grunn av fysisk eller psykisk vold eller kontrollerende atferd. Dette forslaget vil være en gavepakke til de mennene (og enkelte kvinner) som ønsker å fortsette og true og eventuelt skade sin eks-partner etter et brudd. Forslaget nevner ikke noe unntak for de samværsforeldre som er dømt for slike forhold. Et slikt unntak ville uansett ikke være nok, siden bare en liten andel av slike saker fører til dom i rettsvesenet.

  1. Tiltak mot samværssabotasje

Kvinnefronten mener trekk eller tilbakehold av bidragspenger er et svært lite egnet tiltak mot samværssabotasje. Å ramme hovedomsorgsforeldre økonomisk vil indirekte gå utover barnet. Dette vil dessuten eskalere konflikten mellom foreldrene og gi samværsforeldrene et maktmiddel som kan brukes til å true hovedomsorgsforeldre uansett om omsorgssabotasje faktisk finner sted. Det virker også veldig urettferdig at samværsforeldre skal gis et slikt sanksjonsmiddel, mens hovedomsorgsforeldre ikke har noe sanksjonsmiddel når samværsforeldre ikke følger opp avtalt samvær. Særlig i forhold til at beregnet barnebidrag reduseres etter omfanget på avtalt samvær, virker dette svært ensidig. At samværsforeldre ikke følger opp avtalt samvær jevnlig, er antakelig et mye mer utbredt problem enn samværssabotasje av hovedomsorgsforeldre.

 

/Skrevet av Line Schou, på vegne av Kvinnefronten

Comments are closed.