Felles likestillings- og diskrimineringslov – høringssvar

– Endringen vil innebære en svekkelse av kvinners diskrimineringsvern

Høringssvar fra Kvinnefronten – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov:

Kvinnefronten er en landsomfattende organisasjon som arbeider for full kvinnefrigjøring. Vårt svar er derfor konsentrert rundt kvinneperspektivet.

Kvinnefronten er kritisk til forslaget om ny lov, og mener endringen vil innebære en svekkelse av kvinners diskrimineringsvern. Følgende punkter er de viktigste grunnene til dette:

● Formålsbestemmelsen

● Aktivitets­ og redegjørelsesplikten

● Familieliv og personlige forhold

Formålsbestemmelsen

Utvalget foreslår å fjerne likestillingslovens formålsbestemmelse om å bedre kvinners stilling. Kvinnediskriminering er et hinder for likestilling i Norge som lovverket må ta hensyn til. En av utfordringene vi har som kvinnepolitisk organisasjon er å synliggjøre diskriminering av kvinner på et strukturelt plan. Hvis dette blir mindre tydelig i lovverket mister vi et viktig verktøy i arbeidet. Signaleffekten til samfunnet vil være at kvinner ikke er spesielt utsatt.

Kvinner diskrimineres i større utstrekning enn menn og er mer utsatt for vold. Graver­ utvalget påpeker i NOU 2009:14: “Utvalget vil bemerke at situasjonen fremdeles er slik at kvinner diskrimineres i større grad enn menn, og at kvinner har en svakere stilling enn menn på mange samfunnsområder.”

Vi viser til at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon er en kvinnekonvensjon. Den ble vedtatt nettopp fordi kvinner står svakere i samfunnet og blir diskriminert i langt større grad. CEDAW­komiteen er kritisk til at stater vedtar kjønnsnøytrale diskriminieringslover. Beholder loven kvinneperspektivet i formålsbestemmelsen vil det vise at den norske stat oppfyller sine CEDAW­forpliktelser.

Kvinnefronten mener at dagens formulering om å “særlig styrke kvinners stilling” må med i formålsbestemmelsen.

Aktivitets­ og redegjørelsesplikten

Aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere å arbeide målrettet med likestilling og å redegjøre for dette i årsberetningen. I forslag til ny lov vil aktivitetsplikten bortfalle for bedrifter med mindre enn 50 ansatte, det vil gjelde de fleste bedrifter i Norge og vil være en betydelig svekkelse av beskyttelse mot kjønnsdiskriminering.

Det foreslås også bortfall av redegjørelsesplikten og det vil svekke aktivitetsplikten ytterligere.

Aktivitets­ og redegjørelsesplikten er viktig for å synliggjøre fordommer og diskriminering i arbeidslivet. Graver­utvalget har også presisert betydningen av arbeidsgivers kartlegging av hvordan praksis og organisasjonsstruktur virker for de ansatte.

Argumentene mot pliktene går på uklarheter i innhold og behov for kontroll og veiledning. Ved lov­ eller forskriftsfesting av hva som ligger i pliktene vil det ikke være uklarheter i pliktenes innhold.

Kvinnefronten mener at alle arbeidsgivere må ha aktivitetsplikt på alle grunnlag og at redegjørelsesplikten må videreføres.

Familieliv og personlige forhold

Familieliv og personlige forhold foreslås unntatt fra lovens virkeområde på alle grunnlag. Loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent personlige forhold også er uakseptabelt.

At denne bestemmelsen er vanskelig å håndheve på grunn av bevisproblemer bør ikke være et argument mot hvilke prinsipper som skal gjelde.

Menns vold og diskriminering av kvinner i nære relasjoner er svært belastende, og ved å unnta familieliv og personlige forhold i loven vil man gi et signal om at dette er et privat problem.

Kvinnefronten mener at familieliv og personlige forhold må omfattes av loven.

Svar på spørsmålet om definisjonen av seksuell trakassering

I bestemmelse om definisjon av seksuell trakassering bør det tas hensyn til det FNs kvinnediskrimineringskomite mener, og definisjonen i EØS­direktivene om likestilling og likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilgang til varer og tjenester.

Kvinnefronten vil påpeke at det i alternativet som er skissert står “uønsket (seksuell) oppmerksomhet” som er/har som formål å være (…)” rent språklig imlpiserer at det finnes ønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt å være skremmende, ydmykende, nedverigende etc. Lovteksten vil absolutt gi menig selv om uønsket strykes.

Vi støtter dermed forslag nr. 3 dersom uønsket strykes «Med seksuell trakassering menes enhver form for seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende»

Kvinnefronten støtter forslaget om at seksuell trakassering kan håndheves av LDO og nemda.

Likestillingsloven er ingen garanti for kvinners frigjøring, men den er et godt verktøy vi har mot manglende forståelse og vilje til å innse at vi har kvinnediskriminering i det norske samfunnet.

Kvinnefronten mener at dagens likestillingslov må beholdes.

 

Comments are closed.