Fødende kvinner trenger flere jordmødre

Først trykket i Klassekampen 9 juli 2016 (forkortet).

En nasjonal undersøkelse fra mars i år, blant medlemmene av Jordmorforbundet NSF viser alarmerende konsekvenser av den lave jordmorbemanningen rundt om i landet. Over 90 prosent av jordmødrene svarer at de ikke klarer kravet om en-til-en omsorg av kvinner i aktiv fødsel. Jordmorforbundet påpeker at i farlige situasjoner er det svært uheldig at ei jordmor har ansvaret for flere kvinner som føder samtidig.

-I snitt ligger dagens fødekvinner på barsel i 24 timer før de reiser hjem med barnet sitt. Dermed er mye av barselomsorgen i dag forflyttet fra sykehuset til hjemmet. Allikevel rapporterer mange jordmødre at tilbudet om hjemmebesøk i deres kommune er mangelfullt.

– Vi må få på plass tidlige hjemmebesøk etter hjemkomst fra sykehuset. Det er svært få kommuner som har fått dette på plass rundt om i landet, sier leder for Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen til Kommunal rapport.

I Jordmorforbundets undersøkelsekommer det frem at:

· Det har vært en reduksjon i antall jordmødre, til tross for et økende antall fødsler.

· Over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever, og 20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak.

Undersøkelsen viser også at 75 % av jordmorstudentene ønsker å jobbe heltid. Bare 1,6%  av jordmødre oppgir at de fikk tilbud om 100 % fast stilling da de ble godkjente jordmødre. Bare 11 % fikk tilbud om full stilling (vikariat eller fast).

Årlig føder rundt 60 000 kvinner. Det er ansatt færre enn 300 jordmorsårsverk i kommunene. Halvparten av landets kommuner mangler jordmor, selv om helsedirektoratets retningslinjer sier at gravide som nettopp har født, har krav på jordmor på hjemmebesøk like etter fødselen.

Kvinnefronten er alvorlig bekymret for dagens situasjon for gravide, fødende og kvinner i barsel. Dette er et folkehelseproblem som allerede har store konsekvenser for kvinner og barn i hele landet. Vi kan ikke akseptere denne negative utviklingen eller de uholdbare arbeidsforholdene for jordmødrene.

Kvinnefronten berømmer Jordmorforbundet for sitt grundige arbeid for aktivt å få fram den faktiske situasjonen for fødende – og barselkvinner. Vi vil sammen med andre kvinneorganisasjoner øke presset på de politisk ansvarlige for å få til handling. Nasjonale retningslinjer må etterfølges slik at kvinner i hele landet får den fødsels- og barselshjelpen de har krav på. Dette kan kun oppfylles ved bedre jordmordekning.

Skrevet av

Astri Holm & Tina Skotnes, Kvinnefronten

Comments are closed.