Høringssvar om eggdonasjon

Kvinnefronten har levert innspill til høring om Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Kvinnefronten er mot eggdonasjon, for kvinners kropper er ikke en handelsvare. Vi er også kritiske til de ulike kravene til egg- og sæddonorer, den økonomiske kompensasjonen som kommersialiserer kvinnekroppen, og mangelfull informasjon om eggdonasjon for lesbiske par. Her kan du lese hele vårt innspill som er sendt til Helsedirektoratet:

Kvinnefronten takker for muligheten til å komme med innspill til høring til Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd (IS-2418).
Kvinnefrontens merknader:

Til kapittel 2
Under definisjoner bør det i definisjonen av “assistert befruktning”  tas inn i definisjonen at det menes assistert befruktning ved offentlig godkjent helsevesen.

Under “Hvem som kan få tilbud om assistert befruktning …” bør det understrekes at den som får utført behandlingen er en kvinne, slik at parene må bestå av minst én kvinne uavhengig av partners kjønn. Dette er viktig for å trekke skarpe grenser mot surrogati, som er ulovlig.

Til kapittel 3
Kvinnefronten stiller spørsmål ved hvorfor det ikke er noe ønske at eggdonor har egne barn fra før, når dette gjelder sæddonor. Av hensyn til donorens psykiske helse hvis hun ikke senere skulle få egne barn, og for å sikre at kvaliteten på eggcellene er god, bør dette også være et krav ved eggdonasjon. Det bør ikke stilles lavere krav til å sikre eggdonors helse og modenhet enn for sæddonor. Kvinnefronten er bekymret for at kravene til eggdonor i første grad tar sikte på å sikre et størst mulig “tilbud” av eggceller, og ønsker at donorens fysiske og psykiske helse beskyttes i større grad.

Kvinnefronten ønsker også at retningslinjene for utvelgelse av eggdonorer tilpasses det at egg kan gis uten karantene, ulikt donorsæd. Dette gir andre utfordringer både med hensyn til eggdonorens personvern og hvordan hennes og eggcelles sunnhet og helse skal vurderes opp mot donasjon. Når det i høringsutkastet står at eggdonasjon bør utføres lokalt/regionalt, blir mulige personvernutfordringer satt ytterligere på spissen.

Til kapittel 4
Det bør ikke være eggdonors ansvar å melde fra om hun har donert egg ved andre eggbanker. Staten må ta ansvaret for at ingen donerer egg mer enn tre ganger, særlig så lenge det er knyttet økonomisk kompensasjon til donasjonen.

Til eller under kulepunktet om at klinikken velger donor, bør det føyes til hva som gjelder ved assistert befruktning med donorsæd til lesbiske par. Dette gjelder blant annet samtale med paret, slik som i dag, og valg av donor ut fra dette. Blant annet kan ikke høyde og vekt hos medmor, på grunn av biologiske forskjeller mellom kjønnene, åpenbart ikke oversettes direkte til krav til høyde og vekt hos sæddonor.

Under spørsmål og informasjon til eggdonor bør det være enda tydeligere hvilke mulige bivirkninger hun kan oppleve. De offisielle svenske helsenettsidene forteller blant annet potensielle eggdonorer om mulig væskeansamling i buken, som i ytterste konsekvens kan presse mot lungene. Selv om så alvorlige bivirkninger sjeldne, må det tydeliggjøres at prosessen ved egguttak skiller seg vesentlig fra en sæddonasjon.

Til spørsmålet om økonomisk kompensasjon
Kvinnefronten mener prinsipielt at det å betale for egg er tingliggjøring av kvinnekropp, selv om betalingen kommer fra andre enn mottaker. Annen donasjon av vev og celler i Norge er altruistisk. Vi må unngå at økonomisk kompensasjon blir en motivasjon for å utsette seg for unødvendige medisinske inngrep. Til sammenlikning er 10% av 1 G omtrent det studenter får utbetalt i lån og stipend fra lånekassen hver måned, så det er ikke til å komme bort fra at dette er et betydelig beløp for mange unge kvinner. Av de to alternativene er det klart 5% av 1 G som er det riktigste, men også dette beløpet er høyt hvis man ønsker å unngå at økonomi blir en motivasjonsfaktor. Her er hensynet til unge kvinner og å unngå tingliggjøring av kvinnekropp og kvinners fertilitet viktigere enn å sikre “tilbudet” i eggbankene og økonomien til fertilitetsklinikkene som behandler ufrivillig barnløse.

Mangler informasjon om assistert befruktning med partnerdonasjon av egg i lesbiske par
Kvinnefronten savner informasjon i rundskrivet til lesbiske par som ønsker å benytte seg av partnerdonasjon av egg i kombinasjon med donorsæd. (Hvordan) skal dette registreres?
Hvilken informasjon skal parene få? Hvilke krav stilles til virksomhetene som skal utføre slik behandling?

Genetisk registrering av medmor er, i påvente av endringer for etablering av medmorskap etter barneloven, viktig for å sikre hennes og barnets rettigheter til kunnskap om hverandre i tilfelle brudd eller konflikter mellom mødrene i tiden etter befruktning.

Hvis det ikke utarbeides et eget rundskriv eller veileder for disse tilfellene, må dette reguleres her, for å imøtegå de særskilte muligheter og utfordringer slik donasjon gir.

Comments are closed.