Høringsuttalelse: Stønader til enslig mor eller far

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far

Kvinnefronten viser til «Høringssak – Endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far» (Deres ref: 14/3976-).

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon basert på frivillig innsats, vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Om gjennomføringen av høringen

Kvinnefronten finner det svært uheldig at ingen kvinneorganisasjoner har fått plass på lista over høringsinstanser da majoriteten av de som har behov for stønader under Kapittel 15 er kvinner. Selv om vi kan sende inn en høring uten å være en høringsinstans så er det ikke allidd mulig for oss med en 50 % ansatt på kontoret å få med oss alle aktuelle saker om vi ikke blir informert. Vi ønsker at departementet i fremtiden informerer oss om saker som gjelder kvinnepolitiske spørsmål.

 

Merknader til lovforslaget

Varighet :

Lovforslaget ønsker å endre hovedregelen med overgangsstønad fra tre år til ett år, eventuelt lengre i påvente av barnehageplass. Denne endringen er kun nevnt som en henvisning til kutt foreslått i statsbudsjettet Dette mener Kvinnefronten er svært uheldig at en så prekær del av endringsforslaget ikke behandles grundigere i høringsnotatet. Og ikke å gå grundigere igjennom varigheten på overgangsstønaden sender signaler om at det ikke ønskes innspill på dette

Kvinnefronten mener at stønader til enslig mor eller far er svært viktige likestillingspolitiske tiltak. En nedskjæring fra tre til ett år på overgangsstønaden vil ramme den gruppen av mennesker, hovedsakelig kvinner, som er i en svært vanskelig omstillingsfase i livet. Å gi kvinner i en skjør livssituasjon kun ett år på å komme seg på beina er et urimelig krav og vil tvinge flere til å søke sosialhjelp.

 

Enslig forsørger status:

I tillegg til kutt i varighet så står det i lovforslaget at om stønadsmottakeren får en ny samboer skal stønaden opphøre umiddelbart. I dag er hovedregelen at stønader tilknyttet enslig forsørgere faller bort etter et år (unntak hvis hun gi`er seg eller får barn med ny samboer). I lovforslaget står det: «Departementet mener at samboerskap uansett lengde bør føre til at stønader til enslig mor eller far faller bort.»

Kvinnefronten mener at et års samboerskap før stønadene faller bort må opprettholdes. Det bør ikke ha store økonomiske konsekvenser og gi et nytt samboerskap en sjanse. Et ønske om å etablere en familie er forståelig og bør veie tyngre enn at ordningen skal være enklere for myndighetene.

 

Utdanning:

Lovforslaget ønsker å skjerpe kravet til hva som anses som nødvendig utdanning. Det skrives i høringsnotatet at det ikke alltid vil være nødvendig med utdanning selv om stønadsmottakeren overhodet ikke har utdanning fra før.

Kvinnefronten mener at utdanning er nødvendig for at enslige mødre, som er overrepresentert på statistikken over sosialhjelpsmottakere, skal komme seg ut av fattigdom og sikre en stabil inntekt og dermed et stabilt liv for seg selv og sine barn. Å gjøre det vanskeligere å få utdanning vil virke mot overgangsstønaden sin hensikt som nettopp er å få mulighet til å bygge en fremtid.

 

Det kvinnepolitiske aspektet:

Av de som mottar overgangsstønad er 95 % kvinner. Det er som kjent kvinner som sitter igjen med hovedtyngden av omsorgsbyrden og derfor er lovforslaget et viktig kvinnepolitisk spørsmål. Å kutte ned i varighet og stønadens fleksibilitet kan i verste fall bidra til at kvinner som befinner seg i ulykkelige og voldelige forhold der de er økonomisk avhengig av partneren ikke våger å bryte ut.

Overgangsstønaden skal være i en overgangsfase da det kan være vanskelig å ivareta seg selv økonomisk og det er behov for veiledning og støtte for å komme i gang med utdannelse eller aktivitet.

Overgangsstønaden er en investering i fremtiden til enslige forsørgere og deres barn. Å skape gode forutsetninger gjennom gode støtteordninger for enslige forsørgere er en investering i samfunnet.

 

Kvinnefronten mener at regjeringens lovforslag vil svekke vernet til en allerede svært sårbar gruppe. Regjeringen burde fokusere på å gi enslige forsørgere reelle muligheter til å forsørge seg selv og sin familie. De nye lovforslagene vil bygge videre på en samfunnsstruktur som allerede slår skjevt ut for kvinner som er alene om omsorgen for barna sine, og vil bidra til å gjøre skillet mellom menn og kvinner enda større.

 

For Kvinnefronten

Cathrine Linn Kristiansen

 

Comments are closed.