Kvinnefronten vil styrke sexkjøpsloven

Her er Kvinnefrontens høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet: Høring – Forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven):

Da straffeloven ble endret i 2005 falt straff av forsøk på kjøp av seksuelle tjenester mer eller mindre ut av lovgivninga på grunn av formelle og lovtekniske endringer, men uten at dette var en ønsket konsekvens.

Straff av forsøk på lovbrudd er aktuelt når strafferammen er på 1 år eller mer, jf. strl. § 16. Følgelig er det bare de mest grove tilfellene av forsøk på kjøp av seksuelle tjenester som vil rammes av straffeloven, jf. § 316 annet ledd. Men de fleste tilfellene av kjøp av seksuelle tjenester faller innenfor hovedregelen i første ledd hvor strafferammen bare er inntil 6 måneder. 

Siden strafferammen ikke er 1 år eller mer kan ikke forsøk på kjøp av seksuelle tjenester straffes (med mindre de klassifiseres som at de har skjedd på en “særlig krenkende måte”,jf. annet ledd, men dette gjelder svært få av tilfellene).

Endringsforslaget søker å løse denne utilsiktete virkningen av endringene i 2005 ved å fjerne annet ledd om “særlig krenkende måte”, og innføre en strafferamme på inntil 1år som den alminnelige strafferammen. Kvinnefronten støtter å endre og forenkle bestemmelsen slik at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester kan straffes inntil 1 år, og ikke faller utenfor på grunn av for lav strafferamme (§16). Kvinnefronten mener at “forsøk” burde kommet uttrykkelig frem i ordlyden. Slik forslaget til ny § 316 er utformet må det jo innfortolkes at forsøk også er straffbart på linje med “skaffer seg” og “oppnår”. Typ en egen bokstav d som sier noe om at (Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som) “har forsett om å fullbyrde handling som beskrevet i bokstav a, b eller c”.

Det er foreslått å endre strafferammen fra inntil 1 til inntil 2 år for “seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år” (§305), samt endring av foreldelsesfristen fra 2 til 5 år. For “seksuell handling med barn under 16 år” (§304) er det foreslått å endre straffeloven slik at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før barnet har fylt 18 år. Kvinnefronten støtter dette vedrørende endring av § 316. Kvinnefronten mener også at foreldelsesfristen for lovbrudd som faller inn under § 305 kunne blitt fryst til barnet fyller 18 år (tilsvarende som for § 304). Slik forslaget til endring er vil altså et barn som utsettes for seksuelt krenkende atferd, la oss si når det er 6 år, ikke kunne straffeforfølge overgriperen dersom barnet holder det hemmelig og først forteller om det når det har fylt 12 år. 

I Norge er det ulovlig med kjøp av sex. Kvinnefrontens mål er et samfunn uten prostitusjon. Prostitusjon er et resultat av manglende likestilling, og en årsak til manglende likestilling. Prostitusjon gir kvinner alvorlige psykiske og fysiske helseskader og er et uttrykk for kvinners underordnede stilling i alle samfunn. Derfor var det viktig å få på plass sexkjøpsloven. Forskere mener at sexkjøpsloven, i kombinasjon med hallikparagrafen, har bidratt til mindre prostitusjon. Sexkjøpsloven har dempet etterspørselen og har en normgivende effekt i samfunnet. Kvinnefronten ønsker derfor å styrke sexkjøpsloven ytterligere, slik den franske modellen. I den franske modellen har kvinner i prostitusjon rett på hjelp, assistanse og exitprogrammer.

Comments are closed.