Kvinnefrontens politiske krav

Internasjonal solidaritet og samarbeid

Vi vil:

 • ha kvinnestyrte prevensjons- og abortprogrammer
 • jobbe mot all form for kjønnslemlestelse
 • delta i den internasjonale debatten om prostitusjon og hevde Kvinnefrontens syn om at man ikke kan skille mellom tvang og frivillighet, og at prostitusjon ikke skal betraktes som arbeid
 • kjempe mot etterspørsel i prostitusjonsmarkedet og vise at menneskehandel av kvinner og barn er knyttet sammen med prostitusjonsmarkedet i Norge
 • jobbe for at flere land kriminaliserer kjøp av sex.
 • følge opp håndhevelsen av loven mot kjøp av seksuelle handlinger (sexkjøpsloven), samt jobbe for holdningskampanjer og gode program for kvinner som vil ut av prostitusjon.
 • at alle kvinner i alle land skal ha rett til selvbestemt abort.

Menns vold mot kvinner

Vi vil:

 • at krisesentre, voldtektsmottak og støttesentre mot incest sikres drift og gjøres tilgjengelig for alle kvinner og deres barn. Dette forutsetter en kraftig økning i den økonomiske støtten.
 • at det er voldsutøveren som må forlate hjemmet, og at det er voldsutøveren som må gå med alarm
 • opprette egne krisesenter for menn
 • at politi, rettsvesen, trygdeetat, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer.
 • at det utarbeides handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner.
 • at det bygges opp spesialkompetanse på vold mot utsatte grupper; kvinner i prostitusjon, minoritetskvinner og kvinner med ulik funksjonsevne.
 • at særlig gutter og menn får kunnskap gjennom skolen om hvilke skader kvinnemishandling påfører kvinner og at kjøp av prostitusjon er ulovlig.
 • sette søkelys på norske prostitusjonskunder i utlandet, både turister, militære, politikere og andre menn på jobbreiser.
 • synliggjøre og ansvarliggjøre kundene i prostitusjon.
 • at ofre for trafficking ikke blir sendt ut av landet, eller dømt og fengslet for å ha oppgitt falsk identitet. De må få permanent opphold og beskyttelse.
 • ha en Nasjonal folkehelsekampanje mot voldtekt
 • ha en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten i voldtektssaker.
 • skjerpe voldtektslovgivningen med krav om uttrykt samtykke (samtykkelov)
 • at kvinners muligheter for selvstendig oppholdstillatelse i voldssaker styrkes.
 • fjerne inntektskravet for permanent oppholdstillatelse.
 • at krisesentertilbud for menn skal være en avdeling fysisk atskilt fra kvinnene
 • at politi og rettsvesen må øke sin kunnskap og øke prioriteringen av vold i nære relasjoner og overgrep
 • stryke politi og rettsvesen, Trygdeetat, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer
 • ha økt bruk av omvendt voldsalarm, og at omvendt voldsalarm skal kunne brukes som forebyggende tiltak
 • ha økt prioritering av konsekvenser ved brudd på kontaktforbud
 • bedre tilgangen til lavterskel behandling og spesialisthelsetjeneste for voldsutsatte
 • få inn voldtekt og seksuell trakassering i seksualundervisningen på skolen. For å forebygge og lære unge hva dette innebærer, og lære unge hvor de kan få hjelp hvis de opplever dette.

Råderett over egen kropp: seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Vi vil:

 • at retningslinene for barselomsorg skal oppfylles.
 • at fødeavdelingar, fødestuer, barselavdelingar og liknande må tilretteleggjast for kvinner med ulik funkskjonsevne.
 • at alle kvinner skal få tilbod om samtale med fagutdanna helsepersonell kort tid etter fødsel for å sikre kvinners mentale helse.
 • arbeide for gratis og sikker prevensjon og prevensjonsrådgjeving til alle
 • at Noreg følgjer WHO sine retningsliner og gjer medikamentell abort tilgjengeleg som behandling hjå fastlegen.
 • fjerne abortnemdene.
 • ha sjølvbestemt abort heile svangerskapet
 • at reservasjonsretten for helsepersonell i abortlova blir fjerna.
 • fjerne aldersgrensa for kjøp av naudprevensjon utanom apotek (daglegvarehandel, bensinstasjon etc).
 • at kvinner, uavhengig av sivil status, skal ha rett til adopsjon og til å vere fosterforelder.
 • at den høge eigenandelen på sterilisering blir fjerna.
 • reise debatt om utvikling av fødsels- og barselomsorga og delta i aksjonar for betre fødselsomsorg.
 • arbeide for at naudprevensjon og medikamentell abort skal vere ein del av basistilbodet til hjelpeorganisjasjonar som arbeider i krig og konflikt.
 • at det å markedsføre, nytte, ta initiativ til eller medvirke til surrogati gjerast straffbart ved at handlinga vert teke inn i straffelova med ei strafferamme på inntil 3 års fengsel. Surrogatmor skal likevel ikkje kunne straffast.
 • ha eit forbod mot eggdonasjon.
 • ha eit forbod mot kosmetisk kirurgi dersom det ikkje er medisinsk naudsynt.
 • arbeide for fleire dagar for partner dei første vekene etter fødsel som støtte til nybakt mor
 • at ein ikkje skal miste permisjonsdagar ved permisjon før fødsel eller om ein går over tida. Mødrekvota må gå frå faktisk fødedato.
 • ha sjølvbestemt abort opp til 22 veker. Etter 22. veke abort på medisinsk indikasjon. Fjern nemndene.

Kvinners økonomiske selvstendighet

Vi vil:

 • jobbe for 6-timersdagen med full lønnskompensasjon.
 • lovfeste fortrinnsrett til heltidsstillinger.
 • fortsette kampen for likelønn mellom kjønnene.
 • sikre kvinner i den uformelle sektoren arbeidstakerrettigheter.
 • jobbe for et solidarisk pensjonssystem og styrke pensjonsvilkårene til utsatte grupper.
 • minstepensjon til alle uavhengig av botid i Norge.
 • styrke enslige mødres økonomiske rettigheter.
 • fjerne kontantstøtten og innføre gratis barnehager og SFO.
 • innføre likestillingsanalyse på alle statsbudsjett.
 • bekjempe diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsmarkedet og iverksette tiltak som gjør det mulig for flere å ta lønna arbeid.
 • at alle arbeidsgivere skal ha gode rutiner for håndtering av varsler om seksuell trakassering i HMS-reglement, med mål om et arbeidsliv fritt for trakassering.

Grenseløs feminisme

Vi vil:

 • ha en human flyktningpolitikk
 • ha bedre sikkerhet for kvinner og jenter på asylmottak
 • at kvinners politiske arbeid og årsaker til å flykte må anerkjennes som grunnlag for asyl, og krever at loven om kjønnsbasert forfølgelse som grunnlag for asyl gjennomføres i praksis.
 • at kvinner må få rett til opphold på selvstendig grunnlag. Det betyr at 3-årsregelen må oppheves.
 • at lesbiske som flykter fra land der lesbiske blir forfulgt skal få asyl i Norge.
 • at rett til besøk av familie og familiegjenforening bør være en selvfølge for kvinner med opphold i Norge.
 • jobbe for å utvikle en antirasistisk og inkluderende feministisk kvinnebevegelse.

Familien

Vi vil:

 • at kontantstøtteordningen fjernes.
 • at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.
 • at de 3 ukene kvinner har til permisjon før fødsel og de 6 første ukene etter fødselen skal komme i tillegg til dagens 3-deling av permisjonstida.
 • at det tilrettelegges for å kunne velge delt omsorg for barn ved samlivsbrudd. Vi ønsker ikke tvungen delt omsorg.
 • at der hvor barnehagesatsene beregnes etter foreldrenes inntekt må det ved delt omsorg tas høyde for at man har to husholdninger.
 • kreve gratis barnehage for alle.
 • at det er barnehageplass til alle barn fra permisjonstiden utløper.
 • at eneforsørgeres rettigheter og økonomiske situasjon styrkes.
 • utvide retten til overgangsstønad med 2 år
 • forsvare ordningen med barnetrygd til alle og økt barnetrygd.

Media og makt

Vi vil:

 • bekjempe kvinnediskriminering i media og reklame.
 • kjempe mot at media omtaler seksuelle overgrep som sex
 • fjerne mediepresset på kvinner om å forandre utseendet for å tilfredsstille kommersielle idealer.
 • jobbe for at det skal være en redaksjonell oppgave å sørge for lik representasjon av kvinner og menn i media.

Kjønnsroller

Vi vil:

 • jobbe mot de trange kjønnsrollene som gjennomsyrer samfunnet og alle stadier av livene våre i dag.
 • kreve at feminisme og kvinnehistorie integreres i lærebøker og undervisning i skolen.
 • at alle skal lære om kjønnsroller, grensesetting og respekt i skolen.
 • jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
 • kreve at barnehager og skoler skal jobbe aktivt med likestilling og kjønnsrolleproblematisering.

Seksuell frigjøring

Vi vil:

 • jobbe for obligatorisk seksualundervisning både i barnehage, grunnskole og videregående skole, og å inkludere tematikken i relevante utdanningsforløp som lærer, førskolelærer, pedagog, helsesøster osv.
 • at jenter og kvinner med ulik fysisk og/eller psykisk funksjonsevne må sikres tilrettelagt seksualundervisning og veiledning i spørsmål tilknytta reproduksjon og abort.
 • jobbe mot pornokultur og pornoindustrien