Kvinnefrontens politiske krav

Internasjonal solidaritet og samarbeid

Vi vil:

 • ha kvinnestyrte prevensjons- og abortprogrammer
 • jobbe mot all form for kjønnslemlestelse
 • delta i den internasjonale debatten om prostitusjon og hevde Kvinnefrontens syn om at man ikke kan skille mellom tvang og frivillighet, og at prostitusjon ikke skal betraktes som arbeid
 • kjempe mot etterspørsel i prostitusjonsmarkedet og vise at menneskehandel av kvinner og barn er knyttet sammen med prostitusjonsmarkedet i Norge
 • jobbe for at flere land kriminaliserer kjøp av sex
 • følge opp håndhevelsen av loven mot kjøp av seksuelle handlinger (sexkjøpsloven), samt jobbe for holdningskampanjer og gode program for kvinner som vil ut av prostitusjon
 • at alle kvinner i alle land skal ha rett til selvbestemt abort

 

Menns vold mot kvinner

Vi vil:

 • at krisesentre, voldtektsmottak og støttesentre mot incest sikres drift og gjøres tilgjengelig for alle kvinner og deres barn. Dette forutsetter en kraftig økning i den økonomiske støtten
 • at det er voldsutøveren som må forlate hjemmet, og at det er voldsutøveren som må gå med alarm
 • opprette egne krisesenter for menn
 • at politi, rettsvesen, trygdeetat, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer
 • at det utarbeides handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner
 • at det bygges opp spesialkompetanse på vold mot utsatte grupper; kvinner i prostitusjon, minoritetskvinner og kvinner med ulik funksjonsevne
 • at særlig gutter og menn får kunnskap gjennom skolen om hvilke skader kvinnemishandling påfører kvinner og at kjøp av prostitusjon er ulovli
 • sette søkelys på norske prostitusjonskunder i utlandet, både turister, militære, politikere og andre menn på jobbreiser
 • synliggjøre og ansvarliggjøre kundene i prostitusjon
 • at ofre for trafficking ikke blir sendt ut av landet, eller dømt og fengslet for å ha oppgitt falsk identitet. De må få permanent opphold og beskyttelse
 • ha en Nasjonal folkehelsekampanje mot voldtekt
 • ha en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten i voldtektssaker
 • skjerpe voldtektslovgivningen med krav om uttrykt samtykke (samtykkelov)

 

Råderett over egen kropp: seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Vi vil:

 • at retningslinene for barselomsorg skal oppfylles
 • at fødeavdelinger, fødestuer, barselavdelinger og liknende må tilrettelegges for kvinner med ulik funksjonsevne
 • at alle kvinner skal få tilbud om samtale med fagutdanna helsepersonell kort tid etter fødsel for å sikre kvinners mentale helse
 • arbeide for gratis og sikker prevensjon og prevensjonsrådgivning til alle
 • at Norge følger WHO sine retningslinjer og gjør medikamentell abort tilgjengelig som behandling hos fastlegen
 • fjerne abortnemdene
 • ha selvbestemt abort hele svangerskapet
 • at reservasjonsretten for helsepersonell i abortlova blir fjerna
 • fjerne aldersgrensa for kjøp av nødprevensjon utenom apotek (dagligvarehandel, bensinstasjon etc)
 • at kvinner, uavhengig av sivil status, skal ha rett til adopsjon og til å være fosterforelder
 • at den høye egenandelen på sterilisering blir fjerna
 • reise debatt om utvikling av fødsels- og barselomsorg og delta i aksjoner for bedre fødselsomsorg
 • arbeide for at nødprevensjon og medikamentell abort skal være en del av basistilbudet til hjelpeorganisjasjoner som arbeider i krig og konflikt
 • at det å markedsføre, nytte, ta initiativ til eller medvirke til surrogati gjøres straffbart ved at handlinga blir tatt inn i straffelova med en strafferamme på inntil 3 års fengsel. Surrogatmor skal likevel ikke kunne straffes
 • ha et forbud mot eggdonasjon
 • ha et forbud mot kosmetisk kirurgi dersom det ikke er medisinsk nødvendig

 

Kvinners økonomiske selvstendighet

Vi vil:

 • lovfeste retten til heltidsstillinger
 • ha pensjonsopptjening fra første krone
 • jobbe for 6-timersdagen med full lønnskompensasjon
 • fortsette kampen for likelønn mellom kjønnene
 • sikre kvinner i den uformelle sektoren arbeidstakerrettigheter
 • styrke pensjonsvilkårene til utsatte kvinner
 • forsvare bruttopensjon og 30 års opptjening i offentlig sektor
 • styrke enslige mødres økonomiske rettigheter
 • fjerne kontantstøtten
 • innføre likestillingsanalyse på alle statsbudsjett
 • bekjempe diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsmarkedet og iverksette tiltak som gjør det mulig for flere å ta lønna arbeid
 • at alle arbeidsgivere skal ha gode rutiner for håndtering av varsler om seksuell trakassering i HMS-reglement, med mål om et arbeidsliv fritt for trakassering
 • ha bedre godkjenningsordninger for utdanning og yrkeserfaring fra andre land

 

Grenseløs feminisme

Vi vil:

 • ha en human flyktningpolitikk
 • ha bedre sikkerhet for kvinner og jenter på asylmottak
 • at kvinners politiske arbeid og årsaker til å flykte må anerkjennes som grunnlag for asyl, og krever at loven om kjønnsbasert forfølgelse som grunnlag for asyl gjennomføres i praksis
 • at kvinner må få rett til opphold på selvstendig grunnlag. Det betyr at 3-årsregelen må oppheves
 • at lesbiske som flykter fra land der lesbiske blir forfulgt skal få asyl i Norge
 • at rett til besøk av familie og familiegjenforening bør være en selvfølge for kvinner med opphold i Norge
 • jobbe for å utvikle en antirasistisk og inkluderende feministisk kvinnebevegelse

 

Familien

Vi vil:

 • at kontantstøtteordningen fjernes
 • kreve gratis barnehage for alle
 • at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon
 • at de 3 ukene kvinner har til permisjon før fødsel og de 6 første ukene etter fødselen skal komme i tillegg til dagens 3-deling av permisjonstida
 • at det tilrettelegges for å kunne velge delt omsorg for barn ved samlivsbrudd. Vi ønsker ikke tvungen delt omsorg
 • at der hvor barnehagesatsene beregnes etter foreldrenes inntekt må det ved delt omsorg tas høyde for at man har to husholdninger
 • at det er barnehageplass til alle barn fra permisjonstiden utløper
 • at eneforsørgeres rettigheter og økonomiske situasjon styrkes
 • utvide retten til overgangsstønad med 2 år
 • forsvare ordningen med barnetrygd til alle og økt barnetrygd

 

Media og makt

Vi vil:

 • bekjempe kvinnediskriminering i media og reklame
 • kjempe mot at media omtaler seksuelle overgrep som sex
 • fjerne mediepresset på kvinner om å forandre utseendet for å tilfredsstille kommersielle idealer
 • jobbe for at det skal være en redaksjonell oppgave å sørge for lik representasjon av kvinner og menn i media

 

Kjønnsroller

Vi vil:

 • jobbe mot de trange kjønnsrollene som gjennomsyrer samfunnet og alle stadier av livene våre i dag
 • kreve at feminisme og kvinnehistorie integreres i lærebøker og undervisning i skolen
 • at jenter og gutter skal lære om kjønnsroller, grensesetting og respekt i skolen
 • jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv
 • kreve at barnehager og skoler skal jobbe aktivt med likestilling og kjønnsrolleproblematisering

 

Seksuell frigjøring

Vi vil:

 • jobbe for obligatorisk seksualundervisning både i barnehage, grunnskole og videregående skole, og å inkludere tematikken i relevante utdanningsforløp som lærer, førskolelærer, pedagog, helsesøster osv
 • at jenter og kvinner med ulik fysisk og/eller psykisk funksjonsevne må sikres tilrettelagt seksualundervisning og veiledning i spørsmål tilknytta reproduksjon og abort
 • jobbe mot pornokultur og pornoindustrien