Likestilling -et valgfritt privat anliggende?

Regjeringa har lagt fram en Stortingsmelding om likestilling. Det er trist lesning, men Kvinnefronten er ikke veldig overraska.

Familiepolitikk og kvinners økonomiske makt

Regjeringas politikk viser at de mener likestillingsarbeid skal reduseres til valgfrihet, men dessverre jobber de ikke for å gjøre denne valgfriheten reell for alle parter. Dette gjelder for eksempel pappa-perm og retten til å jobbe deltid. Kvinners økonomiske posisjon og makt i familien blir i liten grad problematisert. Reduksjon av pappa-permen er bare en naturlig konsekvens av regjeringas politikk.  Dette til tross for at de sjøl innrømmer at all erfaring viser at fedre bare tar ut  akkurat det antall dager den lovpålagte fedrekvoten sier.

Unge mødre ønsker ikke kontantstøtte, men to barnehageopptak i året. Dette kravet blir ikke kommentert eller vurdert.

Arbeidstid og lønn – et frivillig valg?

Regjeringa sier de vil fremme en heltidskultur i offentlig sektor. Men økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger koster penger og vi kan ikke se at regjeringa har lagt penger på bordet. Hvis regjeringa vil se resultater kan de pålegge kommuner og helseforetak om å redusere deltidsstillinger. Det gjør de ikke sjøl om undersøkelser viser at kvinner ikke ønsker små deltidsstillinger. Kvinnefronten forventer at de Rød-grønne partia prioriterer dette og avskaffer små deltidsstillinger i kommuner hvor de har makta. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i offentlig sektor kan reduseres og avskaffes ved en bevisst politikk. Men da må det bevilges penger øremerka likelønnstiltak som partene i arbeidslivet fordeler etter forhandlinger i tariffoppgjør. Men også her er det bare ord.

Vold mot kvinner

Kvinnefronten reagerer sterkt på at regjeringa totalt usynliggjør de overgrepa kvinner i prostitusjon utsettes for. Hjelpetiltak for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon i Norge og Norges rolle i kampen mot menneskehandel internasjonalt er tydeligvis ikke en del av regjeringas arbeid i kampen mot vold og overgrep mot kvinner. Voldsforherligelsen og overgrep mot kvinner i porno problematiseres heller ikke sjøl om meldinga slår fast at seksuelle overgrep mot kvinner og jenter er et stort samfunnsproblem.

Økonomisk støtte til kvinneorganisasjoner?

Kvinnebevegelsen og spesielt de medlemsbaserte organisasjonene har i alle år blitt avspist med småpenger i støtte. Det har vært og er situasjonen uavhengig av hvilke partier som er/har vært i regjering. Det er imidlertid et paradoks at Human Rights Service og Hege Storhaug får 1,8 millioner i statsstøtte. Støtten bruker HRS i hovedsak til å bygge opp under fremmedfrykt. Kvinnefronten ber regjeringa bruke denne potten til Krisesentersekretariatet og Støttesenter mot incest slik at de kan trappe opp sitt arbeid med å spre informasjon og hjelpe ofrene for overgrep.

Comments are closed.