Økonomisk selvstendighet

Kvinnefrontens politiske krav

Kvinners økonomiske selvstendighet

Vi vil:

 • jobbe for 6-timersdagen med full lønnskompensasjon.
 • lovfeste fortrinnsrett til heltidsstillinger.
 • fortsette kampen for likelønn mellom kjønnene.
 • sikre kvinner i den uformelle sektoren arbeidstakerrettigheter.
 • jobbe for et solidarisk pensjonssystem og styrke pensjonsvilkårene til utsatte grupper.
 • minstepensjon til alle uavhengig av botid i Norge.
 • styrke enslige mødres økonomiske rettigheter.
 • fjerne kontantstøtten og innføre gratis barnehager og SFO.
 • innføre likestillingsanalyse på alle statsbudsjett.
 • bekjempe diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsmarkedet og iverksette tiltak som gjør det mulig for flere å ta lønna arbeid.
 • at alle arbeidsgivere skal ha gode rutiner for håndtering av varsler om seksuell trakassering i HMS-reglement, med mål om et arbeidsliv fritt for trakassering.
 • ha bedre godkjenningsordninger for utdanning og yrkeserfaring fra andre land.

Fra programmet:

Økonomisk uavhengighet er nødvendig for å nå full kvinnefrigjøring. Likelønn, en sterk velferdsstat og lovfesta rettigheter vil gjøre kvinner mer økonomisk uavhengige.

I dag er norsk arbeidsliv sterkt kjønnsdelt og de kvinnedominerte yrkene er underbetalt i forhold til sammenlignbare mannsdominerte yrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt 88% av det menn tjener. Dette lønnsgapet må fjernes slik at tradisjonelle kvinneyrker verdsettes på linje med mannsdominerte yrker.

I tillegg jobber nesten halvparten av alle norske kvinner deltid. Kvinnefronten anerkjenner at det finnes kvinner som ikke kan eller ønsker å jobbe fulltid, men andelen kvinner som jobber ufrivillig deltid øker. Vi krever at regjeringa lovfester retten til heltidsarbeid, og vi vil ha 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Dette vil gi flere kvinner mulighet til full jobb og full lønn, som igjen gir økt økonomisk selvstendighet.

Offentlig sektor preges av nedskjæringer og privatisering. Kommunene blir fattigere. Flertallet av arbeidstakerne innenfor kommunal og statlig sektor er kvinner. Angrep på velferdsstaten er derfor først og fremst et angrep på kvinners økonomiske selvstendighet. Kvinnefronten krever en sterk velferdsstat hvor hensynet til mennesker trumfer kravet om profitt.

Dagens pensjonsordning og pensjonssystem er usosialt og rammer særlig kvinner, både i privat og offentlig sektor. Krav til botid i Norge, antall opptjeningsår, deltidsarbeid, utdanning og uføretrygd fører til livslangt tap i pensjon. Pensjonssystemet må endres slik at alle er sikra en minstepensjon uavhengig av botid og slik at alle kan få en pensjon å leve av ved alders- eller uførepensjon.

Det foregår i dag en outsourcing av virksomheter både i privat og offentlig sektor. Dette skaper usikre arbeidsforhold for de ansatte, og er ei undergraving av muligheten for felles kamp for bedre lønns- og arbeidsforhold. Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass med forskjellige arbeidsgivere og ulike lønnssystemer betyr i praksis ei aktiv undergraving av en sterk fagbevegelse. Stadig flere utenlandske kvinner arbeider som renholdere eller au pair i norske hjem. Disse må fagorganiseres slik at de kan kreve tarifflønn og bedre arbeidsforhold. Generelt er fagbevegelsen nødt til å prioritere arbeidet med å organisere kvinner i den uformelle sektoren og slik sikre dem arbeidstakerrettigheter.

Anbudskonkurranser har ført til at private velferdsprofitører har overtatt tidligere offentlige institusjoner. For ansatte, som i stor grad er kvinner, har dette ført til dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvillkår. Kvinnefronten ønsker en profittfri velferd og ei styrking av velferdstilbudet i offentlig regi.

Det er viktig at politikk for å sikre et anstendig arbeidsliv gjøres av norske politikere og partene i arbeidslivet. EU-direktiver endrer norsk politikk og undergraver inngåtte tariff-avtaler. Som en del av nei til EU-bevegelsen i Norge og Kvinner på Tvers anerkjenner vi at feminismen er grenseløs, og at kampen for kvinners økonomiske selvstendighet foregår både nasjonalt, internasjonalt og i samarbeid med fagforeninger.

Les de siste sakene om kvinners økonomiske selvstendighet