OM OSS

Ta kontakt;

Menneskerettighetshuset,

Mariboesgate 13 (4.etg), 0183 Oslo

post@kvinnefronten.no

Tlf: 46 98 71 80 (tirs og fre kl.10-1600)

Kontonummer: 7874 05 30398

Hvem er vi?

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon. Vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kvinnefrigjøring er ikke mulig uten økonomisk sjølstendighet og et godt utbygd velferdssamfunn.

Kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Henvisninger til kultur eller religion kan aldri legitimere en kvinneundertrykkende praksis. Kamp mot kvinneundertrykking føres av kvinner i alle kulturer.

Full frigjøring er det først når kvinner har rett og mulighet til å velge det liv hun ønsker uavhengig av hudfarge, etnisitet, seksualitet, sivil status, klasse eller funksjonsevne.

Vårt mål er et samfunn hvor alle kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sin måte å være kvinne på basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

Kvinnefronten ser organisering av kvinner både som et mål og som et middel. Kvinner kan bare forandre verden hvis vi samler oss og kjemper sammen. Gjennom diskusjoner og fellesskap kan vi forstå eget liv og sette egne erfaringer i en større sammenheng.

Kvinnefronten må tørre å se på hvordan egen forståelse og arbeidsmetoder kan bidra til å opprettholde skiller og maktforskjeller som finnes ellers i samfunnet. Vi vil ha samarbeid og debatt basert på respekt og åpenhet for kvinners erfaringer uten stereotype oppfatninger på bakgrunn av hudfarge, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller lignende.

Kvinnefronten har i dag prosjekt i Tanzania. Les mer under PROSJEKTER.

Kvinnefronten eier Norges eneste feministiske tidsskrift på print, FETT, og vi organiserer feminismefestivaler, seminarer, debatter og møter, de siste årene har vi vært med-arrangør av Ladyfestfestivalen. Organisasjonen er en viktig informasjons- og kunnskapsressurs for kvinnepolitikk og feminisme, som brukes av skoleelever, studenter, journalister, departementer, organisasjoner, samt menn og kvinner i det ganske land.

Kvinnefronten ble stiftet i 1972, og har opp gjennom årene gjort seg gjeldene i for eksempel kampen for selvbestemt abort, kampen mot porno, og kampen for den nye sexkjøploven. Vi har siden oppstarten hatt solidaritetsprosjekter i land som Afghanistan, Palestina og Fillipinene, og har fremdeles en rekke prosjekter vi støtter i solidaritet med kvinners organisering i andre deler av verden. Les mer:

Logo:

Kf-logo norsk

Internasjonal logo:

Logo engelsk copy

Politisk plattform:

PLATTFORM:

KVINNEFRONTENs mål er kvinnefrigjøring. Vi vil forandre verden og egne liv.

KVINNEFRONTEN er en partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon.

KVINNEFRONTEN er en radikal feministisk organisasjon, som er mot alle former for kvinneundertrykking, økonomisk, seksuell, politisk og kulturell: Den vi møter i samfunnet og den menn utøver. Vi er for kvinners rett til å delta på alle samfunnsfelt og nivå. Vi er for at kvinner og menn skal dele omsorgsansvar.

KVINNEFRONTEN er imot samfunnssystem som undertrykker kvinner. Vi er mot system som tømmer jorda for ressurser og forgifter livsgrunnlaget.

KVINNEFRONTEN er imot militær opprustning og alle imperialistiske kriger. Vi er imot all utnytting, undertrykking og rasisme.

KVINNEFRONTEN står for aktiv søstersolidaritet nasjonalt og internasjonalt.

KVINNEFRONTEN vil slåss mot all kvinneundertrykking og utvikle kvinnebevissthet gjennom å organisere kvinnekamp, synliggjøre kvinners situasjon og få fram kvinners erfaringer.

KVINNEFRONTEN søker å prioritere kampsaker som er viktig for flertallet av kvinner. Vi organiserer aksjoner og annet kvinnepolitisk arbeid i tråd med dette.

KVINNEFRONTEN vil forene kvinner uavhengig av farge, religion, alder, funksjonsdyktighet og seksualitet i kampen mot kvinneundertrykking. Vi vil samarbeide med andre organisasjoner og enkeltpersoner for å fremme kampsakene våre.

KVINNEFRONTEN vil slåss for: -økt kvinnelønn, – ei lønn å leve av, – 6-timers normalarbeidsdag, – gratis barnehager og fritidshjem til alle barn.

KVINNEFRONTEN vil slåss mot: -porno og prostitusjon, -seksuelle overgrep mot kvinner og barn, – all kvinneundertrykkende reklame og misseshow, – internasjonal kvinnehandel.

KVINNEFRONTEN vil slåss for: – seksuell frigjøring for kvinner, – likeverd mellom heterofil og homofil kjærlighet, – fortsatt selvbestemt abort.

KVINNEFRONTEN er mot EU