Respekter fødende kvinner – styrk fødsels- og barselsomsorgen!

Engasjementet for å bedre fødsels- og barselsituasjonen for kvinnene i Norge har vært stor i de siste årene. Bunadsgeriljaen har samla over 100.000 støttespillere på si Facebookside. Jordmødrenes fagforeninger har lenge snakka om ei varsla krise, 8.marstogene har samla tusenvis under paroler som; Dette er vårt siste varsel; nå vi vil ha bedre barsel

 – Når 80% av jordmødrene gruer seg til å gå på jobben på sommeren, er det veldig alvorlig for vår oppvoksende slekt.

– Når 60% egentlig vil slutte fordi presset er for stort, og også lønna ikke strekker til på deltid, er det alvorlig.

– Når det er vanlig at førstegangsfødende reiser hjem alene med babyen før melka har kommet i ordentlig i gang og med et barn som kanskje ikke har gått tilstrekkelig opp i vekt, er det respektløst.

– Når hver sjette barselkvinne i Norge får psykiske problemer, er det veldig alvorlig

– Når ca. 1000 barn er født i ambulanser, i båt eller i grøftekanter de siste årene, er det veldig alvorlig

– Når lokalsykehus med skuttberedskap og fødselstilbud stadig må kjempe for sine tilbud, er det respektløst.

(Undersøkelse gjort blant 1000 medlemmer i Jordmorforbundet og Jordmorforeningas medlemmer i 2017).

Hvorfor skal kvinner føde barn når forholdene ikke er lagt til rette for en god opplevelse og ei god barseltid? 

Kvinnefronten krever gode føde- og barselavdelinger som har såpass romslige økonomiske rammer, at kvinnene minimum kan være på fødeavdelingene til amminga har kommet i gang, og at babyen har gått opp i vekt. Vi krever også at det legges til rette for at medmor, far eller annen støtteperson, kan være tilstede både under og etter fødselen. Dette må også prioriteres under pandemien

Dette krever selvsagt at føde- og barselavdelingene er godt bemannet av nok jordmødre, leger og barnepleiere som har nok tid til å ta seg av den enkelte kvinnen og barna hennes. Flere dager på fødeavdelinger hvor det er fagfolk og god tid til den enkelte for å komme seg psykisk og fysisk, er et veldig forebyggende tiltak. I tillegg er det også viktig med god oppfølging av jordmor, leger og helsesøstre i kommunene.

Som flere har påpekt, verdsettes komplikasjoner mer enn normalfødsler, som også i mange tilfeller krever både kompetanse og tid.  God barselomsorg gir ikke den samme økonomiske uttellinga i dag, fordi denne omsorgen ikke er knytta opp mot en diagnose.

De siste månedene har det også kommet fram at fødesituasjonen for papirløse kvinner og kvinner som ikke er registrert bosatt i Norge er helt kritisk. All helsehjelp knytta til svangerskap og fødsel er gratis i Norge, men disse kvinnene risikerer å bli møtt med regninger på mange titalls tusen kroner etter å ha født på norske sykehus. Dersom fødekvinnene ikke kan betale, går regningene til inkasso og blir liggende på ubestemt tid, til de får skattbar inntekt. Dette er en praksis som setter mors og barns liv og helse i fare, ettersom det fører til at noen ikke tør å søke helsehjelp. Kvinnefronten krever at regjeringa tar grep og instruerer helseforetaka til å droppe denne ekstreme skeivbehandlinga av kvinner i en sårbar situasjon. Ingen skal måtte være redd for økonomien når de skal føde!

Vi forventer at den prekære situasjonen innafor barsel- og fødselsområdet blir et viktig tema i valgkampen. Nå trengs det forandring, og det har spesielt partier som tilhører venstresida lovet at de vil gå inn for. Det gjelder bedre bemanning på fødeinstitusjonene, styrka følgetjeneste, og innføring av rammefinansiering på føde- og barselavdelingene.

Vedtatt av Kvinnefrontens landsstyre 5. juni 2021. På trykk i Klassekampen 16. juni 2021 (https://klassekampen.no/utgave/2021-06-16/debatt-respekt-for-fodende-kvinner)

Comments are closed.