Råderett over egen kropp

Kvinnefrontens politiske krav

Råderett over egen kropp: Seksuelle og reproduktive helserettigheter

Vi vil:

 • at retningslinene for barselomsorg skal oppfylles.
 • at fødeavdelingar, fødestuer, barselavdelingar og liknande må tilretteleggjast for kvinner med ulik funkskjonsevne.
 • at alle kvinner skal få tilbod om samtale med fagutdanna helsepersonell kort tid etter fødsel for å sikre kvinners mentale helse.
 • arbeide for gratis og sikker prevensjon og prevensjonsrådgjeving til alle
 • at Noreg følgjer WHO sine retningsliner og gjer medikamentell abort tilgjengeleg som behandling hjå fastlegen.
 • fjerne abortnemdene.
 • ha sjølvbestemt abort heile svangerskapet
 • at reservasjonsretten for helsepersonell i abortlova blir fjerna.
 • fjerne aldersgrensa for kjøp av naudprevensjon utanom apotek (daglegvarehandel, bensinstasjon etc).
 • at kvinner, uavhengig av sivil status, skal ha rett til adopsjon og til å vere fosterforelder.
 • at den høge eigenandelen på sterilisering blir fjerna.
 • reise debatt om utvikling av fødsels- og barselomsorga og delta i aksjonar for betre fødselsomsorg.
 • arbeide for at naudprevensjon og medikamentell abort skal vere ein del av basistilbodet til hjelpeorganisjasjonar som arbeider i krig og konflikt.
 • at det å markedsføre, nytte, ta initiativ til eller medvirke til surrogati gjerast straffbart ved at handlinga vert teke inn i straffelova med ei strafferamme på inntil 3 års fengsel. Surrogatmor skal likevel ikkje kunne straffast.
 • ha eit forbod mot eggdonasjon.
 • ha eit forbod mot kosmetisk kirurgi dersom det ikkje er medisinsk naudsynt.
 • arbeide for fleire dagar for partner dei første vekene etter fødsel som støtte til nybakt mor
 • at ein ikkje skal miste permisjonsdagar ved permisjon før fødsel eller om ein går over tida. Mødrekvota må gå frå faktisk fødedato.
 • ha sjølvbestemt abort opp til 22 veker. Etter 22. veke abort på medisinsk indikasjon. Fjern nemndene.

Fra programmet:

Kvinner skal ha råderett over egen kropp, seksualitet og reproduksjon. Dette er en forutsetning for full kvinnefrigjøring. Tilgang til prevensjon og lovlig trygg abort, gode ordninger for svangerskap, fødsel og barsel er viktige for kvinners helse.

Loven om selvbestemt abort ble innført i 1979, men loven blir ofte utsatt for ulike former for angrep, blant annet med forslaget om reservasjonsrett for helsepersonell. Kvinnefronten mener at kvinner skal ha rett til å avgjøre dette spørsmålet selv, gjennom hele svangerskapet. Vi er sterkt imot at kvinner som ønsker abort blir satt i en særstilling ved at helsepersonell kan reservere seg mot å utføre inngrepet. For oss er det helt grunnleggende at kvinner selv skal bestemme hvor mange barn de vil sette til verden. Å nekte kvinner fosterreduksjon er et angrep på abortloven. Kvinnefronten stoler på kvinners evne til å ta de rette valgene for seg i sin situasjon, og vil ha vekk abortnemndene.

Kvinner, både i Norge og ellers i verden lever under ulike forhold, og har ulike behov for prevensjon ut i fra livsstil, seksuell praksis, hygieniske forhold o.l. For å ta riktige og selvbestemte valg om prevensjon trenger hver kvinne god informasjon om de ulike prevensjonsmetodene som er tilgjengelige, slik at hun kan velge en metode som passer henne. Kvinnefronten vil ha gratis prevensjon og menskopp til alle kvinner.

Arbeidslivet er lite tilrettelagt for gravide. Kvinnefronten vil ha bedre regelverk og mulighet til å stille krav om tilrettelegging, sånn at den gravide kan stå i jobb så lenge hun ønsker. Fødselsomsorgen har blitt sterkt sentralisert de siste 30 årene, og angrepene har økt etter at staten overtok sykehusene og omgjorde dem til foretak. Dette er i tråd med IMF og GATS sine mål om privatisering av helsetjenester. Slik rammer globaliseringa av den kapitalistiske økonomien også helsa til kvinner i Norge, som i resten av verden. Kvinnefronten vil ha slutt på sentralisering av fødetilbudet, og krever i samarbeid med brukerne en mer differensiert fødselsomsorg på de store avdelingene.

Det er videre svært mangelfull jordmordekning i landet, og nasjonale retningslinjer for jordmortjenester er ikke oppfylt. En rekke kommuner har ikke kommunejordmor i det hele tatt. Retten til å velge mellom kontroller hos fastlege og jordmor i løpet av svangerskapet er ikke reell, da jordmødre i mange kommuner har så lang venteliste at det ofte ikke er mulig å få time før etter termindato. Undersøkelser viser at jordmødre ved flere sykehus mener drifta på kvinneavdelinger er uforsvarlige. Liggetid på fødeavdelinger kortes ned samtidig som jordmødre ikke har kapasitet til å gjennomføre hjemmebesøk. Dette er uakseptable nedprioriteringer av kvinners og barns helse og rettigheter. Vi trenger bedre og kunnskapsbasert barselomsorg.

Kvinnefronten krever styrking av helsestasjonens oppfølging av nybakte mødre, spesielt med fokus på amming. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne amme, og at de som vil skal ha et godt tilbud med veiledning og hjelp til dette. Dette gjelder både ved sykehusene og når man kommer hjem etter fødsel.

Det er mange i dag som tilbyr privat ammehjelp. Kvinnefronten mener dette bør være en offentlig oppgave å tilby, det bør ikke være bare de som har råd til det som får ammeveiledning.

Det er også behov for å styrke kompetansen rundt fødselsskader og rehabilitering etter fødsel for nybakte mødre. Det er viktig å sikre at råd som gis er gode, og at færre blir invalidisert grunnet manglende kompetanse på mødrehelse. Kvinnefronten ønsker økt forskning på bekkenløsning og øvrige svangerskaps- og fødselsrelaterte sykdommer.

Kvinnefronten er mot all tvang, når det gjelder både prevensjon, abort og fødsel. Vi vil være med på å spre opplysning om konsekvensene av kjønnslemlesting, og om lovverket vi har i Norge.

At en kvinne bærer fram og føder et barn for noen andre mot betaling er utnytting av kvinners kropper og et alvorlig problem. Å være gravid og gjennomgå en fødsel er den farligste tiden i en kvinnes liv.

Det er også grunn til å tro at legalisering av altruistisk surrogati vil øke den kommersielle handelen med kvinners kropper i fattige deler av verden. I tillegg er det vanskelig å kontrollere om kvinner blir utsatt for press eller maktmidler.

Surrogati er intimt kobla til kjønn, klasse og etnisitet. Mange par som bruker utenlandske kvinner som surrogater, kunne ikke tenke seg å adoptere et barnehjemsbarn fra det samme landet. Kvinnefronten mener at verken kvinners kropper eller barn er handelsvarer.