MENNS VOLD MOT KVINNER

Et liv uten vold er en menneskerett. Menns vold mot kvinner er et globalt fenomen, og til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet, utvikling og frihet. Skal kvinner ha samme livsmuligheter som menn, er det avgjørende at menns vold mot kvinner tar slutt.

Volden kan være seksuell, fysisk, psykisk, strategisk (i krig/konflikt) og økonomisk.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og prostitusjon er vold mot kvinner.

Mange steder i verden er det forbundet med stor fare å elske den en vil og bryte med kjønnsrollene. Lesbiske, bifile, transpersoner og andre som bryter med kjønnsforventningene utsettes for vold og trakassering.

Vold rammer kvinner i alle kulturer, yrkesgrupper, i alle klasser og samfunnslag.

Slik situasjonen er i dag vil 1/3 av alle kvinner i verden oppleve grov vold fra en av sine nærmeste i løpet av livet. I Norge oppgir nesten hver tiende kvinne å ha vært utsatt for potensielt livstruende vold. Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til skader, sykdom og død blant kvinner verden over.

At menn voldtar kvinner er et stort folkehelseproblem. Hver tiende kvinne har vært utsatt for voldtekt. De fleste blir voldtatt av en de kjenner, svært få voldtekter er overfallsvoldtekter. Kvinner anmelder i større grad enn før, men det har ikke ført til økning i antall rettssaker og domfellelser.

Å frata kvinner tilgang til økonomiske ressurser og å isolere kvinner sosialt er metoder som blir brukt for å kunne utøve vold, og er i seg selv en del av volden.

Frykt for utfrysing og tap av familien er også faktorer som gjør det vanskelig for kvinner å bryte ut av voldelige og undertrykkende familieforhold.

Tvangsekteskap, æresdrap og andre overgrep som ofte er forsøkt rettferdiggjort gjennom religion bryter helt grunnleggende med retten til kontroll over egen kropp og eget liv. Det er viktig å se på hvordan debatten om disse spørsmåla føres, og se det i sammenheng med hetskampanjen som føres mot ikke-vestlige minoriteter generelt og muslimer spesielt. Kvinnedrap begått av menn med minoritetsbakgrunn kobles til kultur, mens kvinnedrap begått av etnisk norske menn kalles ”familietragedier”.

Kvinner med minoritetsbakgrunn kan være ekstra sårbare. Mange av disse kvinnene mangler nettverk, språk, økonomi og kunnskap om rettigheter. Kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening må være gift i 3 år før de får oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Denne 3-års regelen er til særlig hinder for kvinner som lever i voldelige forhold, men som ønsker å bli i Norge.

Kvinnefrontens mål er et samfunn uten prostitusjon. Prostitusjon er et resultat av manglende likestilling, og en årsak til manglende likestilling. Prostitusjon gir kvinner alvorlige psykiske og fysiske helseskader og er et uttrykk for kvinners underordnede stilling i alle samfunn.

Sexkjøpsloven er rettet mot etterspørsel og er et viktig virkemiddel. Men den må følges opp med finansiering, egne stillinger i politiet og exitprogrammer. Kvinner som vitner mot menneskehandlere må få beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge.

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

 • at krisesentre, voldtektsmottak og støttesentre mot incest sikres drift og gjøres tilgjengelig for alle kvinner og deres barn. Dette forutsetter en kraftig økning i den økonomiske støtten.
 • at det er voldsutøveren som må forlate hjemmet, og at det er voldsutøveren som må gå med alarm
 • opprette egne krisesenter for menn
 • at politi, rettsvesen, trygdeetat, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer.
 • at det utarbeides handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner.
 • at det bygges opp spesialkompetanse på vold mot utsatte grupper; kvinner i prostitusjon, minoritetskvinner og kvinner med ulik funksjonsevne.
 • at særlig gutter og menn får kunnskap gjennom skolen om hvilke skader kvinnemishandling påfører kvinner og at kjøp av prostitusjon er ulovlig.
 • sette søkelys på norske prostitusjonskunder i utlandet, både turister, militære, politikere og andre menn på jobbreiser.
 • synliggjøre og ansvarliggjøre kundene i prostitusjon.
 • at ofre for trafficking ikke blir sendt ut av landet, eller dømt og fengslet for å ha oppgitt falsk identitet. De må få permanent opphold og beskyttelse.
 • ha en Nasjonal folkehelsekampanje mot voldtekt
 • ha en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten i voldtektssaker.
 • skjerpe voldtektslovgivningen med krav om uttrykt samtykke (samtykkelov)

__________________________________________________________________

Menn utøver vold mot kvinner verden over. Voldtekter, privat vold, strukturell vold (i krig) og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner, herunder kjønnslemlestelse. Mange steder er det forbundet med stor fare å elske den en vil og lesbiske, bifile og transpersoner utsettes for vold og trakassering. I arbeidet mot disse formene for vold samarbeider vi med lokale organisasjoner som: Singida Inter-African Committee (Tanzania), Dodoma Inter African-Committee (Tanzania), WARMI (Peru), ACTPEW (Etiopia, Kenya), African Women’s Organisation (Østerrike), TAWREF (Tanzania)

I Norge er vi del av 25-novemberinitiativet, som arrangerer markeringer hvert år på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.

Les de siste sakene om menns vold mot kvinner