Familien

Vi ønsker at forståelsen av familiebegrepet utvides til å også omfatte familier med eneforsørgere, lesbiske og homofile familier og kollektive boformer. Familie må være et vidt begrep som folk må få definere selv. Kvinnefronten er for at ansvar for barn skal fordeles jevnt mellom foreldrene. I bruddsituasjoner bør begge foreldre få rettigheter som enslig forsørger ved delt omsorg, slik at muligheten til å velge dette ikke er avhengig av foreldrenes økonomi. Det er oftest kvinner som står økonomisk svakest ved samlivsbrudd. Kvinner er også i flertall blant eneforsørgere og mange av de fattige i Norge er eneforsørgere.

Familien slik den er organisert i dag er med på å opprettholde undertrykking og underordning av kvinner. Dette skjer blant annet gjennom at; menn tjener mer enn kvinner og ofte forsørger kvinner, forventninger om at kvinner tar hovedansvar for barna, hjemmet og familien, at omsorgs- og velferdsansvar plasseres i hjemmet, sosialisering av barn inn i tradisjonelle kjønnsrollemønstre, vold og overgrep mot kvinner i nære relasjoner og at familien brukes som et redskap for sosial kontroll.

Mange får ikke hjelp når de trenger det, fordi problemer og overgrep er skambelagt, og holdes skjult eller blir forsøkt løst innad i familien.

Kvinnefrontens politiske program

Vi vil:

  • at kontantstøtteordningen fjernes.
  • at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.
  • at de 3 ukene kvinner har til permisjon før fødsel og de 6 første ukene etter fødselen skal komme i tillegg til dagens 3-deling av permisjonstida.
  • at det tilrettelegges for å kunne velge delt omsorg for barn ved samlivsbrudd. Vi ønsker ikke tvungen delt omsorg.
  • at der hvor barnehagesatsene beregnes etter foreldrenes inntekt må det ved delt omsorg tas høyde for at man har to husholdninger.
  • kreve gratis barnehage for alle.
  • at det er barnehageplass til alle barn fra permisjonstiden utløper.
  • at eneforsørgeres rettigheter og økonomiske situasjon styrkes.
  • utvide retten til overgangsstønad med 2 år
  • forsvare ordningen med barnetrygd til alle og økt barnetrygd